බ්ලොග් අඩවිය


විභාග දින - ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සම්පත් බැංකුව

Dear Sir,
Please send me a trainee banking assistant exam past papers in Sampath bank (Medium - Sinhala)

ප්‍රශ්න පත්‍ර - ලංකා බැංකුව අභ්‍යාසලාභී මාණ්ඩලික සහකාර විභාගය

Can you give me an idea about the question papers of Bank of Ceylon Trainee staff assistant exam? Which knowledge / sections are they going to test?

ප්‍රශ්න පත්‍ර - City & Guilds කොණ්ඩා මෝස්තර

Need past papers for city & guilds hair dressing course? Any body got it?

සරසවි කඩඉම් ලකුණු බලා ගන්නේ කෙසේද?

උසස් පෙළ විභාග ප‍්‍රතිඵල මත විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රවේශය සඳහා අවශ්‍ය අවම කඩඉම් ලකුණු බලා ගන්නේ කෙසේද?

බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල

I want to know the results of Buddhist dharmacharya examination (2015) 2016.

බටහිර සංගීත ප්‍රායෝගික විභාගය සඳහා අයදුම්පත

Hi
I want to apply for the Practical Examination in Western Music. From where can I get the application form?

බැංකු විභාග - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Can you send me banking exam past papers of Peoples Bank and Bank of Ceylon (BOC)

උසස් පෙළ විභාගය කරන්න වයස් සීමාවක් තිබේද?

I did my A/Ls in 2011. I want to do A/L again.
I want to know whether there is any age limit for that? I mean before 25 years or like that?

කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළුවීමේ නිර්ණායක මොනවාද?

How many children from the island are selected for the medical faculty in colombo? and what are the achievements to fulfilled by a student sitting for G.C.E advanced level to get to Colombo medical faculty? (Ex:-District rank, island rank, z score for Gampaha district) thnx

බැංකු විභාග සදහා ඇති විශය නිර්දේශ ලබා ගන්නේ කෙසේද?

බැංකු විභාග සදහා ඇති විශය නිර්දේශ ලබා ගන්නේ කෙසේද?

5 වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය දිනයන්?

Can I know the date of Grade 5 scholarship exam to be held in August

5 වසර ශිෂ්‍යත්වය 2019 - විභාගය දිනය

Can I know the grade 5 scholarship exam date in the year 2019?

5 වසර ශිෂ්‍යත්වය 2017 - විභාගය දිනය

Can someone tell me 2017 the exam date of Grade 5 Scholarship exam?
Thank you

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගය - 2018

I want to apply for Korean Language Proficiency test 2018. When can I apply?

AAT සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම්

I want to register to sit for AAT examinations. Please let me know what are the minimum qualifications for registration.


AAT සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම්

බැංකු විභාග සඳහා අමතර පන්ති

How can I find a extra tuition class for Banking Exam 1st level.

5 වසර ශිෂ්යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල

I want to know year 5 scholarship result of index no 614684348

තරුණ සිසුන්ට ඉගැන්වීම සඳහා විභාගය

I want to take the exam for teaching young learners , what do i need to study? Can i get any model questions?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 51
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි