සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

ගණිත විශය පාසල් තුළ ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය වන සුදුසුකම් මොනවද.?

ගණිත විශය පාසල් තුළ ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය වන සුදුසුකම් මොනවද.?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

You need a bachelors degree in Mathematics

Comment author woman

Should hold a diploma or Bachelors degree in mathematics.
To be a good teacher you should possess good teaching tricks and you may understand the children's level.

Comment author woman

Need to have degree and also experience in teaching and also ability to understand the students mindsets. Anyone who love to teach Mathematics subject need to have the very good knowledge and also need to ready to work smartly with kids.

Comment author woman

you have a higher educational qualification for mathematics and you must have a professional qualification in teaching method

Comment author woman

National college of education diploma is the best and trusted qualification
ගණිතය ඉගැන්වීම පිලිබඳ පුහුණුවක් ලබා දෙන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යපීඨ මගින් පමණි
ගණිතය කියා දීම හා ගණන් හැදීම ගණිතය උගත් අයෙකුට උගත් මට්ටම අනුව සිදු කල හැක

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry