සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවියවිෂය නිර්දේශය - අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2011

Dear teacher,
I am in Kuwait state & I am working here in a company, I hope to face the A/L exam in 2011, but I do not have the syllabus [in sinhala medium] for A/L 2011, kindly can you send it for me my email address which I given you in above
Thanks,
your faithfully student

GIT හා ICT විෂය නිර්දේශය පිළිබඳ තොරතුරු

I want to get the details for the GIT syllabus and ICT syllabus. I am a teacher of some institute and I want to know what are the steps we have to do GIT and ICT students.

පෙරදිග/අපරදිග සංගීතය සහ චිත්‍ර විෂය නිර්දේශය

Who can help me get the syllabus - at least an outline syllabus for Western Music, Eastern Music and Art for Grade 1 to 5.

2014 සඳහා විෂය නිර්දේශය අවශ්‍යය

Hello
I need a syllabus for 2014. Is it still same as previous one?

Edexcel, Cambridge ගණිත හා විද්‍යා විෂය නිර්දේශය

Can I please have the edexcel/Cambridge maths and science syllabus from grade 6 to 11

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 8
1 සිට 8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry