සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவுஉ/த 2011 பாடத்திட்டம்

Dear teacher,
I am in Kuwait state & I am working here in a company, I hope to face the A/L exam in 2011, but I do not have the syllabus [in sinhala medium] for A/L 2011, kindly can you send it for me my email address which I given you in above
Thanks,
your faithfully student

மேலைத்தேய/ மேற்கத்திய சங்கீதம் மற்றும் கலை பாடத்திட்டம்

Who can help me get the syllabus - at least an outline syllabus for Western Music, Eastern Music and Art for Grade 1 to 5.

Edexcel/Cambridge கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞான பாடத்திட்டம்

Can I please have the edexcel/Cambridge maths and science syllabus from grade 6 to 11

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 8
1 இலிருந்து 8 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry