வலைப்பதிவு


க.பொ.த சா/த குறியீட்டு எண்ணை இவாறு தேடுவது.?

My O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

க.பொ.த சா/த குறியீட்டு எண்ணை இவாறு தேடுவது

I do not remember my GCE O/L exams index number in 2010. Therefore I want to know how find my index number.

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 10
1 இலிருந்து 10 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 A/L ICT in English Medium