සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

chemistrychemistry


O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

සා/පෙළ O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

My O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

සා/පෙළ විභාගයේ නැතිවූ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

නැතිවූ RDB විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

I lost RDB exam index number. Please send my index number.

1998 වසරේ සා/පෙළ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka

මාගේ A/L විභාග අංකය නැතිවිය

I forget my A/L index number what can I do now?

නැතිවූ උ/පෙළ විභාගය විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ උ/පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I do not remember my GCE O/L exams index number in 2010. Therefore I want to know how find my index number.

ජාතික පාසැල් ඉගැන්වීමේ විභාගය - නැතිවූ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

My national school teaching exam index number lost. Please help to find out it? Can you please reply as soon as possible?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 10
1 සිට 10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry