බ්ලොග් අඩවිය


සා/පෙළ විභාගයේ නැතිවූ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

සා/පෙළ O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

My O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I do not remember my GCE O/L exams index number in 2010. Therefore I want to know how find my index number.

නැතිවූ උ/පෙළ විභාගය විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ උ/පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

ජාතික පාසැල් ඉගැන්වීමේ විභාගය - නැතිවූ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

My national school teaching exam index number lost. Please help to find out it? Can you please reply as soon as possible?

මාගේ A/L විභාග අංකය නැතිවිය

I forget my A/L index number what can I do now?

1998 වසරේ සා/පෙළ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka

නැතිවූ RDB විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

I lost RDB exam index number. Please send my index number.

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 10
1 සිට 10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි