සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

ictict

O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Your school should have the index number, why do not you get it from there? Or you can get it from the examination department by submitting a search form.

Comment author woman

I want to know my o/l index number. I was sit bake in 2010.

Comment author woman

I I want to know my A/L index number. I was sit bake in 2010.

Comment author woman

i want my o/l index number.

Comment author woman

I want 2016 o/l result

Comment author woman

I want 2014 O/L result sheet. Please reply me soon

Comment author woman

I want to get my O/L index no. 2015

Comment author woman

I lost my O/L 2017 index no. I want to get my index no.
Please help me to find my index no.

Comment author woman

I went to get my O/L index number, I was sit back in 2015. How can I do that?

Comment author woman

2014 O/L index number lost

Comment author woman

I need to find my O/L index number

Comment author woman

I missed my O/L index number

Comment author woman

Plz get my 2014 o/l index number

Comment author woman

I need to find my o/L index number in 2017

Comment author woman

Hello
I need my O/L examination index number please be send to my e-mail or phone number your support will appreciate.
Thank you

Comment author woman

Dear Hashan, No need to get your Index number, Just go to Examination department and tel about where did you study then they will search your index number and release your result sheet.

Comment author woman

keeping the index number of any examination is the responsibility of the student. however contact your school informing your exam year and the exam

Comment author woman

I lost my O/L 2011 and A/L 2013 index no. I want to get my index no. Please help me to find my index no.

Comment author woman

I want to know my o/l index number 2010

Comment author woman

I did my o/l in 2015 and I cannot remember my admission number. Can I get that?

Comment author woman

Index no and Common general exam marks 2016

Comment author woman

I did o/l in 2016. I lost my index number. So how can I get my index no?

Comment author woman

I was sit back on 2015 o/l for drama subject I forgot my index number how can I get

Comment author woman

I lost my o/l 2016 index number. I want to find my index number. Please help me to find my index number.

Comment author woman

මගේ ඕලෙවල් විභාග අංකය හොයාගන්නේ කොහොමද.මම ඕලෙවල් කරේ 2014.

Comment author woman

මගේ o/l විභාගේ ව්භාගේ අංකය සොයා දෙන්න. මම o/l කලේ 2019

Comment author woman

Mage index number eka mathaka ne. mn O/L kare 2002

Comment author woman

please find my ol index number. i do not remember it .

Comment author woman

I want to find GCE O/L examination index number in 2018

Comment author woman

2018 o/l index number eka hoyala denna

Comment author woman

මාගේ 2018 නිකුත් වූ සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ විභාග අංකය නැති වී ඇත ඉක්මනට එය සොයා දෙන මෙන් කාරුනිකව ඉල්ලමි

Comment author woman

මට විභාගෙ අංකෙ මතක නෑ.2018 O/l කොහොමද බලන්නෙ

Comment author woman

2003 How to put an online application to find the O / L index number

Comment author woman

I want to get my o/l result sheet soft copy.

Comment author woman

I was a privet candidate, I have lost my O/L index number in 2003 examination. How can I find the number quickly. Thank you

Comment author woman

I need my 2017 ordinary level exam index number how to get my index? I need that urgently to fill the university application

Comment author woman

මම O/L කරේ 2016. මට මගෙ Index Number එක දැනගන්න ඕන. Please help

Comment author woman

I missed my ol index no -2018. So can you send my index no please

Comment author woman

I need my 2017-O/L examination index number

Comment author woman

I want to know my O/L index nbr. 2021

Comment author woman

I want get my OL index number 2017.Please reply me soon

Comment author woman

What is my ol index number

Comment author woman

I need my index number

Comment author woman

2020 o/l index number eka hoya denna plz

Comment author woman

I missed my o/l index number. Pplease find out my index number
Cause wanna apply higher studies
And my year 2017 from Puttalam
My result 3C, 5S

Comment author woman

I need to find my O/L index number. I was sit bake in 2017

Comment author woman

I want to my ok o/l index number

Comment author woman

මාගේ o/l විභාග අංකය අමතකව ඇති නිසා එය නැවත ලබා ගෑනීමට අවශ්යයි.

Comment author woman

mage o/l vibaga ankaya mathaka na mata eka ganna barida? 2014 yer

Comment author woman

Mama ol second shie damma 2019 eth mata mage index number eka hoya gnna one ekanati wela

Comment author woman

I need my index number

Comment author woman

I need index number

Comment author woman

2021(2022) my o/l Index number plz

Comment author woman

I need my 2020 ol Intex number

Comment author woman

මම 2020 දෙවනි පාරට O/L ලිව්වා. මගේ විභාග අංකය නැති වෙලා මට ඒක ගන්න පුලුවන්ද?

Comment author woman

I want to check my O/L English exam results which was held in 2020 so let me know my index number

Comment author woman

I want my index number. I did my OL in 2019. As soon as possible please

Comment author woman

I missed my result sheet ordinary level please give my index number

Comment author woman

I want to know my o/l index number. I was sit bake in 2019

Comment author woman

I want to know my index number, i was sit in 2015

Comment author woman

I have forgotten my index number for the last o/l exam so find it please

Comment author woman

2020 o/l index number eka hoyala denna

Comment author woman

I need my index number 2020 OL exam

Comment author woman

My GCE O/L index number missing

Comment author woman

How to get my GCE OL exam index number?

Comment author woman

Want to get my 2022 OL index number

Comment author woman

I am missing GCE O/L third time index number, can you find the index number?

Comment author woman

මගේ විබාග අංකය නැති වී ඇත 2010 O/L එය සොයාගන්නේ කෙසේද?

Comment author woman

I want to find my o/l index number

Comment author woman

I want my O/L 2018 index number

Comment author woman

Amathakava athi vibahala ankaya laba ganima sadaha

Comment author woman

මට මගේ O/L result sheet එක කෝහොම හරි හොයාගන්න ඕනේ

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry