සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

chemistrychemistry


අ.පො.ස. උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසි විභාගය සඳහා පොත්

I want to do my A/L General English exam next year. I want modern exercises and texts. Any good book?

10 ශ්‍රේණියට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සඳහා අත් පොතක්

I have published a Book for the Grade 10 ICT Subject in Sinhala Language. This covers the First part of the Syllabus and will definitely help Students to achieve a Very Good Pass in the Exam.

Further details can be obtained from wcpriyashantha@yahoo.com or 071-4543776 or 071-4629266

[I am one the Member of the Grade 10 ICT School Text Book Writing Panel which is published by the Educational Publications Department and distributed to the School pupils FREE.]

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව සටහන් - මෘදු පිටපත්

Hi all, I am an English/Science/Math/Computer Graphics teacher and currently in need of some soft copies of O/L science notes for making tutorials. In exchange I can provide you with ebooks and educational software on any subject. Thank you in advance for your help.

පාවිච්චි කල Edexcel උසස් පෙළ පොත් හා පෙළ පොත්

I have used edexcel Advance level past paper books and text books for mathematics and Physics, they are in good condition, and I am willing to part with them for a lower amount than their original price. anyone interested?

විදුලි සංදේශ අධ්‍යයනය - සටහන්

Need for Telecommunication Engineering Notes [soft copy]
Email to me

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 5
1 සිට 5 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry