සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය


10 ශ්‍රේණියට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සඳහා අත් පොතක්

I have published a Book for the Grade 10 ICT Subject in Sinhala Language. This covers the First part of the Syllabus and will definitely help Students to achieve a Very Good Pass in the Exam.

Further details can be obtained from wcpriyashantha@yahoo.com or 071-4543776 or 071-4629266

[I am one the Member of the Grade 10 ICT School Text Book Writing Panel which is published by the Educational Publications Department and distributed to the School pupils FREE.]

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

can you help me

Comment author woman

this web is good

Comment author woman

What is the best reference book for A/L ICT, Accounting, BS.
Thanks,

Comment author woman

எனக்கு உயர்தரப்பரீட்சை யின் Engineering Technology தொகுதி யின் notes (ICT , ETECH , SFT) தமிழில் வேண்டும்

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry