සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here


බැංකු විභාග සදහා ඇති විශය නිර්දේශ ලබා ගන්නේ කෙසේද?

බැංකු විභාග සදහා ඇති විශය නිර්දේශ ලබා ගන්නේ කෙසේද?

5 වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය දිනයන්?

Can I know the date of Grade 5 scholarship exam to be held in August

5 වසර ශිෂ්‍යත්වය 2019 - විභාගය දිනය

Can I know the grade 5 scholarship exam date in the year 2019?

5 වසර ශිෂ්‍යත්වය 2017 - විභාගය දිනය

Can someone tell me 2017 the exam date of Grade 5 Scholarship exam?
Thank you

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගය - 2018

I want to apply for Korean Language Proficiency test 2018. When can I apply?

AAT සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම්

I want to register to sit for AAT examinations. Please let me know what are the minimum qualifications for registration.


AAT සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම්

5 වසර ශිෂ්යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල

I want to know year 5 scholarship result of index no 614684348

තරුණ සිසුන්ට ඉගැන්වීම සඳහා විභාගය

I want to take the exam for teaching young learners , what do i need to study? Can i get any model questions?

CCNA/CCNP විභාග

I just want know, will I be able to sit for the CCNA/CCNP exams only, if possible please inform me about how to that.
thanks

ACCA ගුරුවරයෙක්

I am looking for ACCA teachers. It would be highly appreciated if you could assist me. Thanking you. Dilkushi

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු

How to view Grade-5 scholarship exam cut-off marks Online. වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩඉම් ලකුණු සීමා බලා ගන්නේ කෙසේද?

Options for Fresh foreign medical graduates

What are the options for a fresh foreign medical graduate to do if he or she doesnt want to sit for the ERPM?

මම දැන් පෞද්ගලික අපේක්ෂයකු ලෙස A/L කරන්න කළ යුත්තේ කුමක්ද?

Dear Sir/Madem,
Mn o/l kere 2014 wele. Results 6A and 3C. Passe new school ekekete change wuna. Mate a school ake set wune naha. So mn A/l eke 2017 wele private keranne decide kela. Mn thame leaving certificate gaththeth naha. Mn A/L private keranne nam dhan monadhe keranne oni.
Pls mate school eke nisa geewitheme kale kirila thiyenne. Puluwan help ekak keranne. Godak aserene wela inne welawak me. Mage anthime balaporoththuwa me page eke thamai.
Karunakerela udhaw keranne.

GIT විභාගය සඳහා කොපමණ වාර ගණනක් පෙනී සිටීමට හැකිද?

How many times can we sit for git exam and if we've done other IT related courses do we need to sit for git exam?

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරලද?

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ පුහුණු සංවර්ධන සහායක විභාගයේ ප්‍රතිඵල

I sat for "Competitive Examination for Recruitment to the Posts of Trainee Banking Assistant of State Mortgage & Investment Bank".

I want to see my results.

How can I do that?

රජයේ පාසල් වල විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සෑම වසරක නියමිත දිනකදී?

I heard the government is planning to release the results of G.C.E. O/L, A/L and Grade 5 Scholarship examinations on fixed dates. Anyone knows what are these fixed dates?

සා/පෙළ 2016 - විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් වන දිනය

When will the results of ordinary level examination 2016 be released?

විභාග දිනය - Recruitment to Posts in Grade III of Sri Lanka Scientific Service

Exam Date - Recruitment to Posts in Grade III of Sri Lanka Scientific Service

විභාග දිනය - Promotion to the Post of Administrative Grama Niladhari

Exam date - Promotion to the Post of Administrative Grama Niladhari of the Management Assistant Supra Grade

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩඉම් ලකුණු

Hello
How can I find 2016 Grade 5 Scholarship exam cut off marks of Vishakha Vidyalaya

Thank you

විභාග?

I am doing classes to children from age 4 and above. I want to send my students to exams. Is there a way to send them to exams? How can I register ? And where can I register?

5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2012

can I know the date of grade 5 scholarship exam 2012 to be held in August?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 56
30 සිට 56 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry