සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here

ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කර SMS එකක් යැවීම මගින් විභාග ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

How to check exam results by sending a SMS?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

If you have a Dialog connection, then Type
EXAMS{SPACE}INDEX NUMBER
and send to 7777


If you have a Mobitel connection, then Type
EXAMS{SPACE}INDEX NUMBER
and send to 8884

Comment author woman

From any mobile phone, type
exam[Space]{exam code}[Space]{index number}
and send to 1919.

Find below few examples of exam codes:
* For G.C.E (A/L) Examination of 2016 the {exam code} is AL16

* For Grade 5 Scholarship Examination of 2016, the {exam code} is GV16

* For G.C.E. O/L Examination of 2015, the {exam code} is OL15

* For General Information Technology Examination of 2015, the {exam code} is IT15

Comment author woman

මා 2011 වසරේ අ.පො. උසස් පෙල විභාගයට පෙනී සිටි අතර මා හට මාගේ විඩාග අංකය තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

Comment author woman

2016 වසරේ අ.පො. උසස් පෙල විභාගයට පෙනී සිටි අතර මා හට මාගේ විඩාග අංකය තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

Comment author woman

2012 ඕලෙවල් විබාගයට පෙනී සිටි මාගෙ විබාග අංකය අස්තානගතවී ඇත.එය ලබාගත යුත්තේ කෙසේද

Comment author woman

I want to find GCE A/L 2017 results. How can I get it ? and how to find GCE A/L 2017 exam code ?

Comment author woman

When will they publish 2019 scholarship exam results and this year's cut off mark?

Comment author woman

I need to find my G.C.E O/L results of 2016. Help me to find it via sms

Comment author woman

2014 A/L Ganitha Anshaya Mage vibaga ankaya labagenima sadaha

Comment author woman

2019 al exam code number?

Comment author woman

I want to get my Advance Level results from 2018. Please assist me.

Comment author woman

I want to get my 2019 A/L results. Especially common general test results.

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry