සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog

ictict


Can I sit for O/Ls without the NIC?

Are there are alternatives for NIC that I can use to sit for O/Ls ?
If there is any, how should I apply.
I am sitting for O/Ls this year and I have a valid passport

Age requirement for GCE O/L

I want to sit for the G.C.E. O/L exams next year . But I will be 15 years old. Will I be allowed to do my exams?

How to apply for O/L as a private candidate without an ID Card?

I need to apply for O/L as privet candidate. But I had not my national ID card yet. So we need to enter the NIC number for the online application. Please give me the solution.

If O/L Maths is failed, should we do all the subjects again?

Should we do all the subjects again if we failed Maths in O/L

How many times we can do O/L as a private candidate?

මම 2010 ol exam liwwa. passe 2016,2017 private ol liynna application damma. 2kedima Addmission awa. Eth liyanna bari una. Mata ahapw ol exam liyanna barida. Ke parak ol liynna puluwnda. Ahapw mata private illum karanna chance ekak nadda

Can we do O/L after the age of 30?

Can we do O/L after the age of 30?

How many times can I sit for O/L exam?

I want to know the number of times a person can sit for O/L exam.
And when we obtain the results sheet weather it shows the number of times we have sat for the exam. For example : Second shy, third shy etc.
Please help me.

How to find O/L district rank?

How can I find my 2016 O/L district rank online?

Spelling errors in O/L result sheet

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

Do I need to do all 9 subjects in O/L?

Is it must to do all 9 subject in O/L even though if I need passes in just 3 subjects, in my second shy, to get approval for A/L

Want to know about O/L grading system

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


Want to know about O/L grading system

O/L 2016 re-correctoin of results

When is the application closing date for O/L 2016 re-scrutiny of results?

O/L Islam past papers with answers

Do you have Islam 2016, 2017, 2018 GCE past papers with answer sheet for Tamil medium

How to sit for O/L exam without an ID card?

My ID card has not come. Can you help me to get O/L ID card? I do not know my ID card number. I will face 2017 O/L
Please help me

2020 O/L past papers

Can you send me 2020 O/L past papers please?

How to get 9As in O/L?

How to get 9A's in O/L? I am to face O/Ls this year so I want some tips / advise / guidelines please.

O/L Business Studies marking scheme

I need 2018 o/l business studies marking scheme English medium

O/L 2016 science English medium marking scheme

Can I have the O/L 2016 science English medium marking scheme. It will be a great support. Thank you

Can you tell me Mathematics marking procedure?

ගණිතයේ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය දක්වන්න

Ordinary Level Japanese Syllabus

I want to know o/l japanese syllabus

What is the best way to study for O/L exam?

What is best way to study subjects such as Sinhala, Science, History for ordinary level exam by aiming for A passes?

Second Language Sinhala past exam papers

I need second language Sinhala past paper 2018.

How to combine two O/L result sheets to one?

මම 2015 පලමු වර සාමාන්‍ය පෙළ කරලා ගණන්, ඉංග්‍රිසි ෆේල් 2016 කරලා පාස්. ඒත් රිසාල්ට් ශීට් දෙකක් නිසා රැකියාවකට යන්න බෑ. මා නැවත්තත් සාමාසාමාන්‍ය පෙළ කරන්න හදන්නෙ එකම ශිට් එකකට ගන්න අවම විශයන් කීයක් කරන්න ඕනිද? බුද්ධාගම, නාටය, ගෘහ විද්‍යාව නොකර විශන් 6ක් කලාම ඇතිද. එවිට එකම රිසාල්ට් ශීට් එකකින් ගන්න පුලුවන්ද?

Ordinary level Geography and Sinhala Marking schemes

How can I get marking schemes for Ordinary level Geography and Sinhala?

Which syllabus my son should choose - Local or Cambridge

My son is in an International School, when he goes to Grade 9 we have to select whether he wants to do his O/L's following Local syllabus GCE O/L or Cambridge exams. I am a bit confused as the school follows the Local - Sri Lankan English Medium syllabus until grade 9 and then only he will be transferred to the Cambridge syllabus in Grade 9 to do his Cambridge exams in 2 years. Will it be a bit difficult to him to get adopted to the Cambridge syllabus and do the Cambridge exams. What do you think? Please advice whether I have to go for the Local Syllabus and if he studies local syllabus (O/L & A/L) incase if he goes abroad will that qualification be accepted?

Thanks a lot in advance.

How to find O/L results

i couldnt find my o/l result which i sat in 2010 my index no is 634157 pls pls help me nw immedietly top urgent.tks

2011 O/L results

Does anybody know when will the 2011 O/L results are going to be released.
I got a news saying that it will some time maybe i the middle of april,
Please tell if anybody has got anything on release date.

Which pen / colors can I use for O/L exam?

Are we allowed to use a fountain pen for GCE OL Exam ? If yes which colors are allowed ? What is your experience regarding fountain pens in an exam - will the invigilators confiscate it ? I am a student facing OL in 2022.

Selecting subjects for O/Ls

Now we have to fill the form to choose the subject which we are doing for O/Ls.

So from the first bucket, I selected Commerce. So there is a chance for all the students, We can select any medium.

So the problem is, I like English but my mom is telling that Sinhala Medium will be easy.

But there is another problem, I have to learn all the mathematical words in English.

So I am afraid of choosing Sinhala because I won't be able to handle that within two years.

And most of the classes are in Sinhala. So what should I do? If I continue with English, I am afraid, I won't be able to handle it, accounting part is easy for me in English but if I continue with Sinhala, I am afraid that, I won't be able to handle it too. Theory part is easy for me in Sinhala

O/L result sheets are Lost

My O/L results sheets (2010,2011) are lost. How can I get those back.

Total blog entries: 70
Showing 1 to 30

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry