සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog

Your AD HereYour AD Here


How to apply for Australia Awards Scholarships?

Can someone please tell me more information on Australia Awards Scholarship. Who is eligible to apply for these scholarships?

Scholarships for students who passed A/L

Are there any Scholarships for students who passed A/L successfully?

IELTS Scholarships to study abroad

British council offers IELTS scholarships to study abroad.

This is a scholarship programme aimed at IELTS candidates of the British Council hoping to study abroad. The British Council will offer one scholarship each, worth £ 3,000, to 5 winners. This will be one for each of the following countries: UK, Australia, Canada, New Zealand and USA.

Application Deadline for year 2016/2017 is 31 March 2017

Click on the following link to learn more and apply online : https://goo.gl/FXOP0V

Is it possible to get Scholarships to study in Japan?

Hi
I like to study in Japan. Is there a possibility to obtain a scholarship to study in Japan?
Thank you

When will Grade 5 scholarship exam (2017) re-scrutiny results be released?

ශිෂ්‍යත්ව නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල (2017) ලැබෙන්නේ කවදාද?

Scholarship Programme of Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

I work abroad. I heard Sri Lanka Bureau of Foreign Employment offers scholarships for the children of migrant workers like myself. I would like to get more information on such scholarship. If you have any information, please provide.

Scholarships offered by Institute of Professional Studies

The IPS (Ladies' College, Institute of Professional Studies) while providing vocational/professional training for students, who were not academically inclined, looks after the financially disadvantaged, by granting them financial assistance to follow these courses. Scholarships are granted to those recommended by a parish priest, old girls of the school and teachers of IPS.

Many scholarship holders are students from suburban and rural districts.

For more info :

Ladies’ College, Institute of Professional Studies
27th Lane, off Inner Flower Road,
Colombo 3, Sri Lanka.
Telephone: +94 112 574 194

Shraddha Education Scholarships

Shraddha offers education scholarships to the kids of low income families.

ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න, යුතුකම් වගකීම් ඉටු කරන්න, සමාජයට බරක් නොවී ජීවත් වන්න, මේ හැමදේටහ මූලික පදනම අධ්‍යාපනය යි. විදිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන තමාගේ අරමුණු කරා ගමන් කරන්නට වෙර දරණ දුවා දරුවන්ට දෙමාපියන් වශයෙන් ලබා දෙන අනුග්‍රහය අති මහත් ය. නමුත් යම් යම් ආර්ථික අපහසුතා මත ජීවත් වන දෙමව්පියන්ට තම ළමයින්ට විදිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම දුෂ්කර කටයුත්තකි. ඒ නිසා ම එවන් දක්ෂ නමුත් ආර්ථික අපහසුතා ඇති ළමයින් හට අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට අත්වැළක් වන්නට ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යජාලය ආරම්භ කළ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය යි ශ්‍රද්ධා අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව.

For more info, check the following link :

https://goo.gl/zdBa0X

A Scholarship to study Journalism

A Scholarship to study Journalism

Total blog entries: 10
Showing 1 to 10

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry