https://goo.gl/zdBa0X
page1"/> https://goo.gl/zdBa0X
page1" />
සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog


Shraddha Education Scholarships

Shraddha offers education scholarships to the kids of low income families.

ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න, යුතුකම් වගකීම් ඉටු කරන්න, සමාජයට බරක් නොවී ජීවත් වන්න, මේ හැමදේටහ මූලික පදනම අධ්‍යාපනය යි. විදිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන තමාගේ අරමුණු කරා ගමන් කරන්නට වෙර දරණ දුවා දරුවන්ට දෙමාපියන් වශයෙන් ලබා දෙන අනුග්‍රහය අති මහත් ය. නමුත් යම් යම් ආර්ථික අපහසුතා මත ජීවත් වන දෙමව්පියන්ට තම ළමයින්ට විදිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම දුෂ්කර කටයුත්තකි. ඒ නිසා ම එවන් දක්ෂ නමුත් ආර්ථික අපහසුතා ඇති ළමයින් හට අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට අත්වැළක් වන්නට ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යජාලය ආරම්භ කළ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය යි ශ්‍රද්ධා අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව.

For more info, check the following link :

https://goo.gl/zdBa0X

  • Your Reply


avatar


Images must be in JPG or PNG formats (max 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry