සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය


අ.පො.ස. උ/පෙ විභහගයෙන් පසු ආයුර්වේද ඩිප්ලෝමාවක් මට කළ හැකිද?

Can I do an Ayurveda diploma after facing A/Ls as a private candidate by biology stream?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Can I do English Diploma without O/Ls ?

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry