සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය


සිනමා සහ රූපවාහිනී උපාධි යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

මට සිනමා හා රූපවාහිනී එකේ පාස් පේපර් ගන්න පුළුවන් ද? සිංහල මීඩියම්.

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Sinama and television studies Kelaniya campus eke paper

Comment author woman

Sinama and television studies Kelaniya campus ekke යෝගයතා පරීක්ශනයේ පාස් පේපර්

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry