සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam,
I want to know can I apply for a degree Ocean University of Sri Lanka.
I did my A/L in 2017
results
C - Combined maths
S - Chemistry
S - Physics
z - 0.2033

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

All undergraduate programs are free of charge

Recruitment procedure as follows.

1) Call for application
2) Selecting applicant those who have complete minimum qualifications for degree programmes

Selection Procedure
* Enrollment by the Aptitude Test for following degree programmes
- B.Sc. Maritime Transportation Management and Logistics
- B.Sc. Coastal and Marine Resources Management

*Enrollment by Z-score for two degree programme
- B.Sc. Marine Engineering(Shore based &Merchant)
- B.sc. Fisheries and Marine Sciences
(Those who have secured highest Z-Score among the applicants will be selected.)

3) Sending letters requesting their consent in order to register to the degree programme
4) Student registration
5) Commencement of academic programme

Comment author woman

I saw the following message in Ocean university website.

The aptitude test for academic year 2017/2018 Intake was held on 15th July, 2017 at Maradana Technical College. Base on the result of this exam, students are selected to follow 2 undergraduates programs at ocean university of sri lanka.

The Inauguration ceremony of the academic year 2017/18 was hold on 23rd of November 2017 at 9 am at the Auditorium of the university. All the new students and their parents were participated the event. Registration of new students for all four undergraduate programme was held after the inauguration ceremony.

Comment author woman

Ocean university of Sri Lanka also provides internationally recognized vocational training program in marine and fisheries industry

All these courses are free of charge

Comment author woman

Dear Sir,
මට කියන්න පුළුවන්ද Ocean University වලට gazette කරන්නේ කවදාද ? මොන මාසේ වගේද ?
Register වෙන්න තියෙන්නේ මොන මාසේ වගේද කියලා ?

Comment author woman

I have done O/L in 1994 .Mathematics passed third say with C.
Now can I do A/L in 2019? I need to do a Degree.
Kindly advise me . I have now working experience 20 years and can I equal working experience to A/L?

Comment author woman

A/L වලට කුමන හෝ විශය දාරාවක් හදාරා තිබීම මේ සදහා ප්‍රමානවත්ද නැතිනම් සම්මත විශයක් තිබේද?

Comment author woman

Sir i want to know 2 questions.
1. Can I apply for ocean university
.i did al in 2018
Physics c
Combined s
Chemistry s
Z-0.3048

2nd question is in which month will they gezzet ocean university application

Comment author woman

Dear sir
I did a level in 2018 ( physical science )
Combined maths B
Physics S
Chemistry C
Z 0.6964
Can i apply for ocean university and in which month will they gazette applications?

Comment author woman

Sir/madam
I want to know
Can I apply for ocean university
I did al in technology 2018
Bio system technology - C
Science for technology - C
ICT - S
Z - 0.1655

Comment author woman

ocean university akkata gazette karanne kawadadha?

Comment author woman

Dear sir/ madam,
Can I apply for the ocean university. I did A/L in 2018 (Technology)
Geography- B
Engineering technology-S
Science for technology-S

Comment author woman

2018 a/l liyapu ayata gazzet krnne kawadada ocean university ekta?

Comment author woman

Dear sir, i want to know that which month will they gazette applications?

Comment author woman

When is the Ocean University gazetted?

Comment author woman

I want follow a degree course in ocean university.so plz contact me with more details.thank you.

Comment author woman

Can I apply for ocean university
I did a/l in 2018
Engineering technology c
Science for technology s
I.c.t c
Dis. rank 71
Z score .6325
I.rank 3167
Can I apply for ocean university

Comment author woman

A/l arts agriculture science,geography,sinhala karapu lamayekata me university ekata apply karanna course thiyeda?

Comment author woman

Can I apply for ocean university
I did a/l in 2018
Engineering technology B
Science for technology C
ICT - C
District rank 71
Z score .9622
Can I apply for ocean university?

Comment author woman

How to apply in the course.

Comment author woman

Sir/Madam
I want to know can I apply for the Ocean university with my 2017 a/l results.
Accounting - B
Economics - B
Business Studies - B
General English - C
Z-score - 1.0955

Comment author woman

I need some information about ocean University

Comment author woman

Dear sir/Madam,
Can I apply the fisheries and marine science degree on my 2019 A/L exam results,
Science for Technology- S
Bio Systems Technology-S
Agriculture Science-C
General English-C
General Knowledge-42
Z-Core- .0069
I am very like to complete that degree. Can I apply that degree programme?

Comment author woman

Dear Sir/Madam,
I want to know can I apply for a degree Ocean University of Sri Lanka.
I did my A/L in 2019
Results
Science for technology - B
Bio system technology - C
ICT - S

Comment author woman

Can i apply for the ocean university
I did A/L 2019( physical science )
Combined maths S
Chemistry. S
Physics. S
Z score -0.075
And which course are i can study?

Comment author woman

Dear sir, madam, Gazette ek evnne kwdd 2019 a/l results vl .giya awrydde select krpu z core table ek evnne ndd

Comment author woman

Sir, can i apply for ocean university?
Bio systems technology - C
Science for technology- C
Agri science- S
English- S
Z-0.4959
District rank- 172

Comment author woman

I finished A/L 2019 technology stream.my results C3(engineering technology).
Z score:-0.6054 D.R:-56
Can I apply this degree courses? what courses i can apply for?

Comment author woman

If a student selected for a university for a degree program, Can that student apply for ocean university?

Comment author woman

Dear sir, madam,
Can I apply for Ocean university degrees? My results are,
Science for technology - C
Engineering technology - C
ICT - C
Z score: - 0.7278

Comment author woman

Al art karapu ayata puluwanda mekata apply karanna

Comment author woman

Dear sir,
Can I apply for BSc marine engineering at ocean university?
I have 3C's in physical stream.
Z score is 0.5368

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry