සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு

BiologyBiology

சட்டப் பட்டம் செய்வது எப்படி?

I got 7A and 2B for O/L exam. I have done A/L in Science and I got 1C. I want to do a law degree. Plz inform me how to do it.

கருத்திடுகை

Comment author woman

Hello! Congratulations on your achievements so far!!

I would suggest you to the law degree from University of London which is offered by Royal Institute of Colombo or CfPS Law School.

I also did maths for my a/ls but proceeded with my law degree at Royal Institute of Colombo.

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry