සිංහල |  தமிழ் |  English

chemistrychemistry

வீட்டில் மேம்பட்ட ICT

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Madhawa Hettiarachchi (ஆண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  டிப்ளோமா
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 5 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​8​1​9​0​4​7​6​6
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode வீட்டில் மேம்பட்ட ICT ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
B.Sc - Physical Science - University of Colombo
(Computer Science as Main Subject)

A/L ICT Teacher in Government School
(Philip Attygalle M V - Madapatha)

Former Associate Software Engineer
(2019/2020 - Panaceata)

Diploma in Computer Studies - SIBT
(Best Performer of the year 2011)
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Advanced Level ICT
வீடியோக்கள்

இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
விமர்சனங்கள்
Madhawa Hettiarachchi பற்றி மதிப்புரை எழுதவும்

Review Avatar woman 247

The best ICT teacher I have ever met. He teaches in very organized and clear manner.

Review Avatar Man 248

He is an excellent teacher. His teaching style is very interesting and he teaches even difficult theories in very simple and understandable manner. Highly recommended.

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry