සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog

Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

Driving instructor

Are there any courses in driving?

Comments

Comment author woman

රියදුරු පුහුනුව කිව්වෙ බර වාහන ද .මන් බර වාහන කෝස් ඵකක් කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නව .විස්තර denaganna puluwanda

Comment author woman

රියදුරු උපදේශක විභාගයට පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද? නැවත විභාගය පැවැත්වෙන්නේ කවදාද?

Comment author woman

රියදුරු උපදේශක වීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ පන්ති ප්‍රශ්න විස්තර අවස්‍යයි

Comment author woman

මාගේ සහෝදරයාට අයත් රියදුරු පාසලක් තිබේ දැනට සහෝදරයා මිය ගොසින්ය. මා හට රියදුරු උපදේශක බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සදහා නැවත පරීක්ශනය පවත් වන්නෙත් කුමන වසරේද?

  • Your Reply


avatar


Images must be in JPG or PNG formats (max 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry