බ්ලොග් අඩවිය

2017 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර

2017 සා.පෙළ. ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය ප්‍රශ්න පත්‍රය තිබේද?

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - ලංකා බැංකුව

Could please send me to the staff assistant examination past papers of Bank of Ceylon?

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2019 විභාගයේ ප්‍රතිථල නැවත පරීක්ෂා කිරීම

G.C.E. (A/L) Examination - 2019 Re scrutiny (New/Old Syllabus)

Note : This information was obtained from the website of Department of Examinations on 01/01/2020

KDU - B.Sc. (Hons) Aircraft Maintenance Degree for Day Scholars 2019/2020

B.Sc. (Hons) Aircraft Maintenance Degree for Day Scholars 2019/2020 - Offered by General Sir John Kotelawala Defence University

Note: This information was obtained from www . kdu . ac . lk on 01/01/2020

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සටහනෙහි අක්ෂර දෝෂ

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සෙලාන් බැංකුව

Dear Sir,
Could you please send to me the banking cum customer relationship assistant examination past papers of Seylan Bank?

බටහිර සංගීත ප්‍රායෝගික විභාගය සඳහා අයදුම්පත

Hi
I want to apply for the Practical Examination in Western Music. From where can I get the application form?

ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම් - හෙද විද්‍යාවේදී උපාධිය

Hi
Can you please tell me qualifications needed to register for Bachelor of Science Honours in Nursing Programme conducted by OUSL
Thank you so much.

බැංකු විභාග - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Can you send me banking exam past papers of Peoples Bank and Bank of Ceylon (BOC)

සා/පෙළ විභාගයේ නැතිවූ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

මාස 3 කින් මට එඩෙක්සෙල් IAL සඳහා සූදානම් විය හැකිද?

I have done local A/L s in this year in bio stream and I got 3S passes and I hope to do the IAL (edexcel) next year in same bio stream.
I want to know, can I pass that exam by preparing for it from just 6 months (3 units from bio, chemistry and physics)? And will it hard for me?

උසස් පෙළ විභාගය සඳහා මට සංයුක්ත ගණිතය පමණක් කළ හැකිද?

I have sat my advanced level examination in 2014 in biology stream as my first attempt and in 2015 in same stream as my second attempt. I would like to face GCE A/L examination on 2020 in Mathematics stream. Is it possible to take just combined mathematics as the only subject? I do not need to enter state university.

OUSL ඉංග්‍රීසි උපාධිය සහ USJP ඉංග්‍රීසි උපාධිය අතර වෙනස කුමක්ද?

Open university English Degree ekei, Jayewardhanapura English Degree ekei tiyana wenasa mokakda?
Deken mona degree eka kalothda Teaching apply karanna puluwan?

විවෘත විශ්ව විද්‍යාල උපාධිය - ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීම

Open University Bachelor of Arts in English and English Language Teaching Selection test papers

Could you please send me Bachelor of Arts in English and English Language Teaching selection test papers.

සා/පෙළ O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

My O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

DFCC බැංකුව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Dear sir can you send me past paper of DFCC bank exam.subjects are Sinhala and English

සා/පෙළ ඉතිහාසය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

I need history 2018 o/l past paper marking scheme English medium

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 514
60 සිට 90 දක්වා පෙන්නුම් කරයි