සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு

chemistrychemistry

சா/த விஞ்ஞான குறிப்புக்கள் - - மென் பிரதிகள்

Hi all, I am an English/Science/Math/Computer Graphics teacher and currently in need of some soft copies of O/L science notes for making tutorials. In exchange I can provide you with ebooks and educational software on any subject. Thank you in advance for your help.

கருத்திடுகை

Comment author woman

how could I help your project. Wimal

Comment author woman

O/L walata short notes pdf walin ganna link ekak thiyenawada?

Comment author woman

O/l subjects vala short note ganda link ekak nadda

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry