உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சாதாரண நிலை (சா/த) - குடியுரிமைக் கல்வி மற்றும் சமூக நிர்வாகம். - கடந்தகால வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள்

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry