සිංහල |  தமிழ் |  English


உள்ளூர் பாடத்திட்டம் இலங்கை மத்திய வங்கி - முகாமைத்துவ பயிற்ச்சியாளர்கள் - பகுப்பாய்வு செய்து எழுதுதல் - 2009 - கடந்தகால வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry