උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)

Lakshitha Rukmal Attygala (පුරුෂ) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
ආර්ථික විද්‍යාව / Econometrics / Data Analysis / Research Methodology

Rashika Mudunkotuwa (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experiences at university level


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව සඳහා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල

Mr. Asanka Kumara (පුරුෂ) - BBA [sp] University of Colombo, AAT passed finalist, AAT prize winner, ICASL finalist


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව සඳහා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Lahiru De Silva (පුරුෂ) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සඳහා දේශන පැවැත්වීම

Jude Karunarathna (පුරුෂ) - MBA completed in University of Colombo, Graduated from University of Colombo specialising in Marketing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry