සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
உள்ளூர் உ/த மற்றும் சா/த, சர்வதேச உ/த மற்றும் சா/த, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (ஆண்) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் உ/த மற்றும் சா/த, சர்வதேச உ/த மற்றும் சா/த, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
பொருளியல் /Econometrics /Data Analysis /Research Methodology

Rashika Mudunkotuwa (பெண்) - More than 10 years experiences at university level


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)

Lakshitha Rukmal Attygala (ஆண்) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)
வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் (சா/த) மற்றும் பொருளியல் (உ/த)

Ashan (ஆண்) - Bachelors in Business Administration Special [University of Sri Jayewardenepura], Reading for Masters in Economics at University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல், வணிக, பொருளியல்

Noel (ஆண்) - CIMA(UK) qualified with a Masters degree with experience in industry as well as over 20 years in coaching students


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல், வணிக, பொருளியல்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Lahiru De Silva (ஆண்) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry