ප්‍රංෂ භාෂාව - OL / AL දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Shashi Liyanage (ස්ත්‍රී) - BA University of Kelaniya, Higher diploma course in French - Alliance française de Colombo, Teacher training in Tours, France


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව - විභාග සඳහා සූදානම් කිරීමේ පන්ති

Chamandie (ස්ත්‍රී) - Qualified DELF B2 level, Certified teacher in Teaching French as a foreign language by the institute of FLE, in France


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ, EPS - TOPiK

Sudesh Rupasinghe (පුරුෂ) - Diploma in Sun Chon Hwan University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ, EPS - TOPiK
ජපන් භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති

Kishini Perera (ස්ත්‍රී) - Passed all JLPT exams up to N1, living in Japan, Graduated from Shizuoka Japanese Education Center and Ohara Vocational School


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති
ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති - චීන භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව

Nuwani Nadeesha (ස්ත්‍රී) - B.A(Hons.) Degree in Business and Academic Chinese at University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති - චීන භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව
ජර්මන් භාෂාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: Insight Academy of Education - German Language Classes for Grade 1 to A/L, Language Exams (A1, A2)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජර්මන් භාෂාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්

Hansi Pathirathne (ස්ත්‍රී) - Diploma in Chinese Language Chongqing Normal University China, BA (Hons) Tourism And Chinese Language University Of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්
හින්දි පන්ති

මේධාවිනි එදිරිවීර (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) හින්දී, පශාචාත් හින්දී ඩිප්ලෝමාදාරී, සංගීත් විශාරද


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි පන්ති
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ, උ/පෙ

Hasani Dikkumbura (ස්ත්‍රී) - BA Korean Studies (Hons) Degree - University of Kelaniya, Korean Language Lecturer at Kelani External Degree Institute


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ, උ/පෙ
කොරියානු භාෂාව පන්ති (ශ්‍රේණිය - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , සා/පෙළ , උ/පෙ)

Achinthani Bandara (ස්ත්‍රී) - B.A (Hons) Korean Language - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති (ශ්‍රේණිය - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , සා/පෙළ , උ/පෙ)
ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර)

Charithma Sewmini (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) University of Kelaniya in Teaching English as a Second Language (TESL), Completed French DELT A2 and B1 examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර)
9 සිට 13 ශ්‍රේණි සදහා ප්‍රංශ බස උගන්වනු ලැබේ. (Local, Cambridge, Edexcel Syllabuses)

Yashodya (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
9 සිට 13 ශ්‍රේණි සදහා ප්‍රංශ බස උගන්වනු ලැබේ. (Local, Cambridge, Edexcel Syllabuses)
Zoom ඔන්ලයින් - ජපන් භාෂාව පන්ති

Hansika Weerasingha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BA (Hons) University of Ruhuna, Diploma in Japanese Language


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් - ජපන් භාෂාව පන්ති
චීන භාෂා පාඩම් මුල සිටම

Muditha Tennakoon (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) in International Studies, University of Kelaniya, Masters of teaching Chinese to speakers of other languages


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂා පාඩම් මුල සිටම
ජපන් භාෂාව පන්ති - JLPT, NAT, සා/පෙළ, උ/පෙ, කථනය

Udeshi Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) in professional Japanese, University of Waseda, Japan


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - JLPT, NAT, සා/පෙළ, උ/පෙ, කථනය

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry