සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
බුද්ධාගම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Rev. Nandarathana Thero (පුරුෂ) - B.A(hon's) M.A, PGDE, MEd (reading ), Din in Eng, Dip in psy - counselling, 13 years experience in teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sigma Online College - මහනුවර

ආයතනය: Sigma Online College - Classes are conducted by qualified and experience tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sigma Online College - මහනුවර
සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ බුද්ධ ධර්මය පංති

Chamara Jayasinghe (පුරුෂ) - බෞද්ධ අධ්‍යයනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා, ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය හා ශාස්ත්‍රපති උපාධිය


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ බුද්ධ ධර්මය පංති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry