සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උ/පෙ සහ ශ්‍රේණිය 6-11 - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sanjaya Siriwardane (පුරුෂ) - BIT, MACS, CCNA, Over 30 years experience in Computer Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උ/පෙ සහ ශ්‍රේණිය 6-11 - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ICT පන්ති OL, AL

Ayesha Gamage (ස්ත්‍රී) - A Lecturer of reputed private campus, Over 10 year experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති

A Ganeshananthan (පුරුෂ) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry