සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්

උපදේශක: Thiviya Loges (පුරුෂ‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
ස්ථාන: අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry