ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති

Athsala Pathirana (ස්ත්‍රී) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා ඉගැන්වීම

A teacher with teaching experience at a renowned International School in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා ඉගැන්වීම
Thinetha Academy - කැස්බෑව

ආයතනය: Thinetha Academy - Classes are conducted by experienced English medium school teachers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Thinetha Academy - කැස්බෑව
ශ්‍රේණිය 1, 2 සහ 3 සඳහා පන්ති

ආයතනය: Ele Friends International Preschool and Academy - Teacher's Profile [ B.ed in Early Years Education (Au), Dip. in Primary Teaching in English Medium (UK)]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1, 2 සහ 3 සඳහා පන්ති
ඉංග්‍රීසි, සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Kumudini Seneviratne (ස්ත්‍රී) - English Trained Teacher, Graduate in English Language Teaching & Bachelor of Education Dip. TESL, BEd


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති
Behaviour Therapy Classes For Special Education Kids

Sadaranga Lelwela (ස්ත්‍රී) - Work in a well established international school. Over 21 years of experience working with special needs students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Behaviour Therapy Classes For Special Education Kids
ගණිතය, සිංහල, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Institute of IZOID - Online classes conducted by qualified teachers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ චිත්‍ර පන්ති
විද්‍යාව සහ ගණිතය ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-8 සඳහා

Udara Fernando (ස්ත්‍රී) - Undergraduate Biomedical Science degree, Attended Lyceum International School and did Cambridge O’levels and A’Levels


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික (කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය / දේශීය විෂය නිර්දේශය) විද්‍යාව, ENV, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය

Nishapali Gamage (ස්ත්‍රී) - Tailor made teaching techniques are used for each individual student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / පරිසරය / ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 4 සහ 5

TSP Tuition (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Hons) (UG), Dip. in Teaching Mathematics (Lyceum Campus - Nugegoda)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / පරිසරය / ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 4 සහ 5

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry