සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Dickla Usarambege (பெண்) - Dip.in Teaching, Dip.in English (University of Ruhuna), Teacher of a leading international school


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
பியர்சன் எடெக்சல் - Global Citizenship - தரம் 5 மற்றும் 6

Nilangi Samarasinghe (பெண்) - BSc in Psychology, Primary Trained Teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பியர்சன் எடெக்சல் - Global Citizenship - தரம் 5 மற்றும் 6
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்ட வகுப்புகள்

Anosha Kahandawa Arachchi (பெண்) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்ட வகுப்புகள்
ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் / எடெக்சல் பாடத்திட்டம்

Ridmi Pathirana (பெண்) - B.A.M.A (TESL) reading, M.A(English ) reading ,Higher Diploma in English, Diploma in English


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் / எடெக்சல் பாடத்திட்டம்
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 3 4 5 & 6

Miss. Sulanya Kothalawala (பெண்) - BBA (Hons) Undergraduate, University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை தரம் 3 4 5 & 6
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி

A qualified and experienced Teacher (experience at a renowned International School in Colombo)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட பயிற்சி
தரம் 1 - 5 சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்

Madu Teacher (பெண்) - B.Ed Primary, NDP Primary Education, Diploma in Child Psychology, TKT (Reading)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 5 சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள், ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம்
கேம்பிரிட்ஜ் வகுப்புக்களை

Keerthisha (பெண்) - Studied the Cambridge syllabus from grade 1 and completed the OL and AL also in the Cambridge syllabus in the commerce stream


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கேம்பிரிட்ஜ் வகுப்புக்களை
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்

Athsala Pathirana (பெண்) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
முதன்மை வகுப்புகளுக்கான வகுப்புகள்
தரம் 1 - 9 வகுப்புக்களை (லண்டன் / Edexcel) - ஆங்கிலம் கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில்

Nadeeka Kamali (பெண்) - Primary Teaching Diploma in IVTH, Two years in Atami International School, Two years as a online tutor for London School kids


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 9 வகுப்புக்களை (லண்டன் / Edexcel) - ஆங்கிலம் கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry