සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් AL / OL / අනෙකුත් ශ්‍රේණි

Milroy Cooray (පුරුෂ) - A post graduate who has over 15 years teaching experience in teaching Physics, Chemistry, Biology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් AL / OL / අනෙකුත් ශ්‍රේණි
සුභානි සමඟ ටියුෂන්

Subhani Saubhagya (ස්ත්‍රී) - Classes for Edexcel, Cambridge, Local Syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සුභානි සමඟ ටියුෂන්
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ - භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ගණිතය, ජීව විද්‍යාව

Deshani Saparamadu (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons), PGD (UK), MBA (UK), MSc. (Reading), Experienced teacher in a leading Catholic School in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ - භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ගණිතය, ජීව විද්‍යාව
විද්‍යාව සහ ගණිතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළට

Shashika (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Science - Natural science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගණිතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළට
මාර්ගගත / භෞතික විද්‍යාව පන්ති (දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්)

Hashani Adikari (ස්ත්‍රී) - Teacher in a reputed international school [Currently], Former Teaching assistant University of Colombo and Open university in SL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත / භෞතික විද්‍යාව පන්ති (දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්)
ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Classes conducted by a BSc Science Graduate (1st Class, Northumbria University, UK) & an experienced teacher (7yrs) from a leading international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා විද්‍යා (රසායන, භෞතික, ජීව) පන්ති

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Post Graduate Diploma in Industrial Analytical Chemistry


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා විද්‍යා (රසායන, භෞතික, ජීව) පන්ති
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සාමාන්‍ය පෙළ ජීව විද්‍යාව පන්ති

The NanoNucleus (ස්ත්‍රී) - Upon request we provide the parents with weekly assessments of the students progress by engaging them in mock exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සාමාන්‍ය පෙළ ජීව විද්‍යාව පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති සහ උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව පන්ති

Erandi Jayawardana (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Science (University of Colombo), Master of Environmental Science (University of Peradeniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති සහ උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව පන්ති
ලන්ඩන් ජීව විද්‍යාව පන්ති

Ayodhya Nugaliyadda (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) - University of Peradeniya, MSc - University of Peradeniya, Over 17 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් ජීව විද්‍යාව පන්ති
පළපුරුදු ගුරුවරයෙකු විසින් පවත්වනු ලබන කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් ඕ ලෙවල් පන්ති

Thayyebah Javed (ස්ත්‍රී) - An experienced teacher who has produced exceptional results at the Cambridge and Edexcel exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පළපුරුදු ගුරුවරයෙකු විසින් පවත්වනු ලබන කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් ඕ ලෙවල් පන්ති
ඔන්ලයින් ටියුෂන් 1:1 හෝ කුඩා කණ්ඩායම්

Hema Sivanesan (ස්ත්‍රී) - Over 20 years of teaching experience in Government, International schools and Universities


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ටියුෂන් 1:1 හෝ කුඩා කණ්ඩායම්
විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ පන්ති

A graduate teacher conducts Maths and Science Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ පන්ති
විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Poornima Aroshi (ස්ත්‍රී) - BSc, MSc (University of Colombo), Former headmistress - Royal International School


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ජීව විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව

Insiya Zoheir (ස්ත්‍රී) - Worked at Keble college and Brisbane international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ජීව විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව
2025 ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් පන්ති

Kaushalya Kothalawala (ස්ත්‍රී) - B.Ed Science in Spinnaker (UK), Dip. in teaching (Teaching Institute of Nilwala)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2025 ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry