සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් AL / OL / අනෙකුත් ශ්‍රේණි

Milroy Cooray (පුරුෂ) - A post graduate who has over 15 years teaching experience in teaching Physics, Chemistry, Biology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් AL / OL / අනෙකුත් ශ්‍රේණි
මාර්ගගත / භෞතික විද්‍යාව පන්ති (දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්)

Hashani Adikari (ස්ත්‍රී) - Teacher in a reputed international school [Currently], Former Teaching assistant University of Colombo and Open university in SL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත / භෞතික විද්‍යාව පන්ති (දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

For grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and O/L - Maths, ICT / Computer Science, Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
එඩෙක්සෙල් (GCSE) / කේම්බ්‍රිජ් (CIE) OL ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව

Oshadhi Kumarasinghe (ස්ත්‍රී) - Attorney at Law(R), LLB (Law)(Hons)(UK), Common Law(IHD)(UK), Forensic Medicine & Toxicology Science(Dip)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් (GCSE) / කේම්බ්‍රිජ් (CIE) OL ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය)

Priyani Maldeniya (ස්ත්‍රී) - BSc & PGDe (University of Peradeniya), Dip in Education, English Medium Paper Marking Experience, Over 20 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය)
රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව

Dishani Bandaranayake (ස්ත්‍රී) - Master of Science (Biochemistry and Molecular Biology), Faculty of Medicine, University of Colombo, PG Dip (Toxicology)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව
විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Isini Sehansa Amarathunga (ස්ත්‍රී) - Bsc. Biomedical Science Bachelor's degree qualification


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් OL / AL ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ මනෝ විද්‍යාව පන්ති

ආයතනය: Numerator Academy - We offer standard as well as customized education plans to support our students enhance their numerical and analytical skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් OL / AL ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ මනෝ විද්‍යාව පන්ති
එඩෙක්සෙල් (AS / A2 / IGCSE / GCSE) කේම්බ්‍රිජ් (සා/පෙළ / AS / A2) ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව

Udeshi (ස්ත්‍රී) - A postgraduate teacher with extensive industrial, research and teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් (AS / A2 / IGCSE / GCSE) කේම්බ්‍රිජ් (සා/පෙළ / AS / A2) ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Anu Fernandez (ස්ත්‍රී) - Preparation for Cambridge Checkpoint tests, Conducting unit tests, Special attention to the each student in the class


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්
දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති

Nishadhi Kamburugamuwa (ස්ත්‍රී) - Every day Online Program, Individual online classes for a reasonable price


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති
එඩෙක්සෙල් සාමාන්‍ය පෙළ පන්ති

Nishadi (ස්ත්‍රී) - Former university lecturer (KIU), Clinical laboratory experience, Examination Experience - Paper preparation, Paper Marking


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් සාමාන්‍ය පෙළ පන්ති
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව IGCSE ඔන්ලයින් පන්ති

Chanduli (ස්ත්‍රී) - Completed my International Advanced Level examinations in June 2023 and currently a first year medical student


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව IGCSE ඔන්ලයින් පන්ති
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්

උපදේශක: Thiviya Loges (පුරුෂ‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
ස්ථාන: අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

Individual / group classes conducted by senior tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry