සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் லண்டன் AL / OL / மற்றவை

Milroy Cooray (ஆண்) - A post graduate who has over 15 years teaching experience in teaching Physics, Chemistry, Biology


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் லண்டன் AL / OL / மற்றவை
உள்ளூர் கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் எடெக்சல் பாடத்திட்டம் - விஞ்ஞானம் - உடல் மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள்

Primal Pinnaduwa (ஆண்) - BSc.(Sp.) (Food Science and Human Nutrition), PGDE National Institute of Education (NIE), Diploma in Public Health


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் எடெக்சல் பாடத்திட்டம் - விஞ்ஞானம் - உடல் மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள்
உயிரியல் மற்றும் இரசாயனவியல் - உள்ளூர் / எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ்

Neluu N (பெண்) - Teaching in a well-recognized International school in Sri Lanka and working as a visiting lecturer for private universities


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உயிரியல் மற்றும் இரசாயனவியல் - உள்ளூர் / எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ்
லண்டன் சா/த, உ/த வகுப்புக்களை 2025 எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்

Dr. Thusitha Gajanayake (ஆண்) - BSc, MSc (Fribourg), PhD (Bern), Teacher Reparation Program, Cert. Secondary Learning - Open University, Milton Keynes, UK


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லண்டன் சா/த, உ/த வகுப்புக்களை 2025 எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்
உயிரியல், கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் எடெக்செல் பாடத்திட்டங்களுக்கான தனியார் பயிற்சி

Thilina Madusanka (ஆண்) - BSc (Special, Honours), University of Ruhuna, Master of Science (First Class), The Hebrew University of Jerusalem, Israel


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உயிரியல், கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் எடெக்செல் பாடத்திட்டங்களுக்கான தனியார் பயிற்சி
உயிரியல் பயிற்சி - எடெக்சல் IGCSE மற்றும் IAL

Sodini Ariyarathne (பெண்) - A former international school teacher, More than 15 years of experience with in-depth understanding of Edexcel curriculum


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உயிரியல் பயிற்சி - எடெக்சல் IGCSE மற்றும் IAL
ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nehara (பெண்) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / கணிதம்ப / விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை
எடெக்செல் வீட்டிற்கு வரும் உதவிக்கான வகுப்புகள்

Manthila Fernando (பெண்) - BSc, GradDipChem, GradDipEd


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்செல் வீட்டிற்கு வரும் உதவிக்கான வகுப்புகள்
இரசாயனவியல் / சூழல் முகாமைத்துவம் / edexel விஞ்ஞானம் / தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த கோட்பாடுகள் / Paper வகுப்புக்களை

Chalani Wijesurendra (பெண்) - BSc in Natural Science, Masters degree : MISM, Over 10 years experience in teaching at a well reputed international school


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இரசாயனவியல் / சூழல் முகாமைத்துவம் / edexel விஞ்ஞானம் / தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த கோட்பாடுகள் / Paper வகுப்புக்களை
உயிரியல் மற்றும் இரசாயனவியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Rishfa Musthafa (பெண்) - 6+ years experience


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உயிரியல் மற்றும் இரசாயனவியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
Edexcel (AS / A2 / IGCSE / GCSE) Cambridge (சா/த / AS / A2) உயிரியல் மற்றும் மனித உயிரியல் உயிரியல்

Udeshi (பெண்) - A postgraduate teacher with extensive industrial, research and teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Edexcel (AS / A2 / IGCSE / GCSE) Cambridge (சா/த / AS / A2) உயிரியல் மற்றும் மனித உயிரியல் உயிரியல்
உள்ளூர், எடெக்செல், கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்திற்கான வகுப்புகள்

Nishadhi Kamburugamuwa (பெண்) - Every day Online Program, Individual online classes for a reasonable price


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர், எடெக்செல், கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்திற்கான வகுப்புகள்
ஒன்லைன் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல்

Anu Fernandez (பெண்) - Preparation for Cambridge Checkpoint tests, Conducting unit tests, Special attention to the each student in the class


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல்
எடெக்சல் பாடத்திட்டம் IGCSE OL மற்றும் AL வகுப்புக்களை

Vishwani Rasanjala (பெண்) - Graduate in Education (University of Lincoln, Malaysia), Over 4 years of experiences in International School in Kandy


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்சல் பாடத்திட்டம் IGCSE OL மற்றும் AL வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் புவியியல் மற்றும் சுகாதார தரம் 6-11 (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்)

Priyani Maldeniya (பெண்) - BSc & PGDe (University of Peradeniya), Dip in Education, English Medium Paper Marking Experience, Over 20 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் புவியியல் மற்றும் சுகாதார தரம் 6-11 (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம்)
விஞ்ஞானம் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Isini Sehansa Amarathunga (பெண்) - Bsc. Biomedical Science Bachelor's degree qualification


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry