තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

IT for Future (පුරුෂ) - A graduate and 20+ years of Industry experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8

Anjalika Sehani (ස්ත්‍රී) - Computer Science & Software Engineering - BSc (Hons) SLLIT (Undergraduate) - University of Bedfordshire (UK)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Navoda Abeysinghe (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) in IT - University of Moratuwa


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Hemantha Wijerathna (පුරුෂ) - National School Teacher, BSc, NDIT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ
6 වසරේ සිට උසස්පෙළ දක්වා සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ICT

Thissa Nawarathna (පුරුෂ) - පරිගණක විද්‍යා උපාධි, ඩිප්ලෝමා, සහතික පත්‍ර ලාභියෙකි. දශක දෙකකට ආසන්න පළපුරුද්ද.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 වසරේ සිට උසස්පෙළ දක්වා සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ICT
ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11

Sameera Maduranga (පුරුෂ) - Undergraduate - Bachelor of Engineering Technology - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11
ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ දෙමළ පන්ති

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 7-11 (සා/පෙළ)

Pradeep Kumara (පුරුෂ) - Graduate and well experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 7-11 (සා/පෙළ)
ඉතිහාසය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), පුරවැසි අධ්‍යාපනය, ඉංග්‍රීසි, දේශපාලන විද්‍යාව

Sithumini Ekanayake (ස්ත්‍රී) - B.A. (University of Sri Jayawardenapura), TKT Cambridge, Diploma in English, International School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), පුරවැසි අධ්‍යාපනය, ඉංග්‍රීසි, දේශපාලන විද්‍යාව
සා/පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Mahesh Amarasinghe (පුරුෂ) - Undergraduate - BET (Hons) - University of Kelaniya, Undergraduate - BIT - University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Ruwani Wickrama (ස්ත්‍රී) - Masters qualification in ICT, more than 10 years experience in reputed schools


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ ඔන්ලයින් පන්ති

L. Harshani Jayasekara (ස්ත්‍රී) - MSc in IT (Kingston University, UK), BEng in Software Engineering, University Lecturer in Leading Private Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sachintha Nayanajith Vithanage (පුරුෂ) - MSc in IT - University of Peradeniya, BSc (Hons) in Computer Science - University College Dublin


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11

හැන්දෑවෙ ඉස්කෝලේ කියන්නෙ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තවමත් ඉගෙනගනිමින් ඉන්න අයියලා අක්කලා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු ඉස්කෝලෙට


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11
IT පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sithumini Wijesooriya (ස්ත්‍රී) - Graduated with Bsc TopUp in IT and have experience with lecturing and teaching more than 2 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry