සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Aida Mohan (ස්ත්‍රී) - BSc Hons in Information Technology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 2-11 දේශීය විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: TLA Higher Studies - Provide high quality education to individuals of any level of knowledge or qualification


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 2-11 දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 3 සිට 12 ICT/ENGLISH සහ සිංහල

Uththara Payagalage (ස්ත්‍රී) - Teacher at Zahira College, Colombo, Bachelors of Information Technology of British Computer Society


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 8 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

An experienced lady teacher conducts online lessons


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 8 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Oshen Jayasuriya (පුරුෂ) - BSc (Hons) in IT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Dasun Vithanage (පුරුෂ) - National Diploma in Teaching ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - අශාන් පෙරේරා

අශාන් පෙරේරා (පුරුෂ) - B.Com (Sp) (Business Technology) University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - අශාන් පෙරේරා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) O/L (Grade 6-11)

Tharin Edirisinghe (පුරුෂ) - At present, an IT undergraduate at University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) O/L (Grade 6-11)
ICT - ශ්‍රේණිය 6 සිට සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ - සඳුන් දිසානායක

සඳුන් දිසානායක (පුරුෂ) - BSc Software Engineering, Advanced Diploma in Computer Networking, MCP, MCSA, ICDL, ASAP and IPICT Facilitator


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT - ශ්‍රේණිය 6 සිට සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ - සඳුන් දිසානායක
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 - චානක රාජපක්ෂ

Chanaka Rajapaksha (පුරුෂ) - Undergraduate - Software Engineering (Hons)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 - චානක රාජපක්ෂ
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: ICES Campus - සාමාන්‍ය සහතික සිට ඩිප්ලෝමා දක්වා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති
Insight Training Institute

ආයතනය: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Training Institute
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 (දෙමළ මාධ්‍යයෙන්)

Fathima Shimah (ස්ත්‍රී) - A HNDIT holder with gold medal. Working as Software Engineer. Over 2 years experiences in teaching field


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

For grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and O/L - Maths, ICT / Computer Science, Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry