සිංහල |  தமிழ் |  English
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති

Piyumali Perera (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in National Diploma in Teaching (ICT), Diploma in Business Management


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Nirmani Dela Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc Special (Honours) in Information Technology Specialised in Software Engineering, MSc in Computer Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල
Connected ඇකඩමිය

ආයතනය: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Dasun Vithanage (පුරුෂ) - National Diploma in Teaching ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / පරිගණක විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Ruwani Wickrama (ස්ත්‍රී) - ACS in IT,BCS in IT, Masters in IT (University of Colombo School of Computing), Reading Bachelor of Science in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / පරිගණක විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
Insight Training Institute

ආයතනය: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Training Institute
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8

Madushi Perera (ස්ත්‍රී) - BSc IT (RUSL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8
ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා පන්ති

Zainab Hassandeen (ස්ත්‍රී) - Computer Science Degree from University of WestMinster


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා පන්ති
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Aida Mohan (ස්ත්‍රී) - BSc Hons in Information Technology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

For grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and O/L - Maths, ICT / Computer Science, Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 07 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය විෂය නිර්දේශය

Chamindra Fernando (පුරුෂ) - An experienced lecturer, trainer for more than 15 years for school teachers and students


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 07 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය විෂය නිර්දේශය
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 දේශීය විෂය නිර්දේශය

Hasindu Prabhashana (පුරුෂ) - Undergraduate - Bachelor of Information Technology [University of Colombo]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 දේශීය විෂය නිර්දේශය
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: ICES Campus - සාමාන්‍ය සහතික සිට ඩිප්ලෝමා දක්වා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry