සිංහල |  தமிழ் |  English
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் - தரம் 6-11

Ms. Dushara Dinukshi (பெண்) - BSc (Hons) Software Engineering [Undergraduate]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் - தரம் 6-11
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 6 - சா/த மற்றும் உ/த - சந்துன் திசாநாயக்க

சந்துன் திசாநாயக்க (ஆண்) - BSc Software Engineering, Advanced Diploma in Computer Networking, MCP, MCSA, ICDL, ASAP and IPICT Facilitator


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 6 - சா/த மற்றும் உ/த - சந்துன் திசாநாயக்க
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11

Dasun Vithanage (ஆண்) - National Diploma in Teaching ICT


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் Zoom ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, சா/த, உ/த

Ruwan Bandara (ஆண்) - Undergraduate - B. ICT University of Kelaniya


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் Zoom ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, சா/த, உ/த
Insight Educational Institute

நிறுவனம்: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Insight Educational Institute
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப

Dilini Perera (பெண்) - Architecture student


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப
தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - Zoom ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Piyumali Perera (பெண்) - Undergraduate in National Diploma in Teaching (ICT), Diploma in Business Management


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - Zoom ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்களை - தரம் 3 - 8 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Online lessons conducted by an experienced teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வகுப்புக்களை - தரம் 3 - 8 - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
ஒன்லைன் பயிற்சி வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 3 to 12 ICT/ENGLISH மற்றும் சிங்களத்தில்

Uththara Payagalage (பெண்) - Teacher at Zahira College, Colombo, Bachelors of Information Technology of British Computer Society


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் பயிற்சி வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 3 to 12 ICT/ENGLISH மற்றும் சிங்களத்தில்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 - சா/த - திதிலானி பதிநாயக்க

திதிலானி பதிநாயக்க (பெண்) - Zoom Classes, Theory, Practical, Paper Discussion


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 - சா/த - திதிலானி பதிநாயக்க
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை தரம் 2-11 உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

நிறுவனம்: TLA Higher Studies - Provide high quality education to individuals of any level of knowledge or qualification


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை தரம் 2-11 உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
பிரவினா கல்வி நிறுவனம்

பிரவினா கல்வி நிறுவனம் - Grade 6 to 11 Online Classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரவினா கல்வி நிறுவனம்
Expertexon - பிலியந்தலை

நிறுவனம்: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Expertexon - பிலியந்தலை
ஒன்லைன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Oshen Jayasuriya (ஆண்) - BSc (Hons) in IT


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry