සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11

හැන්දෑවෙ ඉස්කෝලේ කියන්නෙ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තවමත් ඉගෙනගනිමින් ඉන්න අයියලා අක්කලා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු ඉස්කෝලෙට


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Senara (ස්ත්‍රී) - MIT University of Colombo, BCS, ACS, More than 15 years of Teaching experience, Island Ranks / District Ranks in O/L and A/L


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය විෂය නිර්දේශය
ICT පන්තිය - 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Nimanka Heshan (පුරුෂ) - BET Hons [UOK], BIT UCSC [Undergraduate], Certificate in ERP systems, Fullstack trainee (reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT පන්තිය - 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති

Samanthi Opatha (ස්ත්‍රී) - NIBM (Dip), Bsc (Hons) Computing - First class (University of Greenwich, UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති
ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්

Erandi Neththikumara (ස්ත්‍රී) - Experience 9+ years, MSc (University of Colombo), BSc (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්
6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති

Ms. Fathima Anuf Azeez (ස්ත්‍රී) - BSc Hons Software Engineering [Undergraduate], Over 6 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ

Chamath Abeysinghe (පුරුෂ) - BSc Computer Science - Undergraduate, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.

Mrs. N. Udawatta (ස්ත්‍රී) - Experienced graduate Lady teacher from a Reputed School in Colombo. Over 12 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.
උසස් පෙළ ICT සහ ශ්‍රේණිය 6-11 ICT

Eshani Rathnayak (ස්ත්‍රී) - Advanced Level ICT teacher of the leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ICT සහ ශ්‍රේණිය 6-11 ICT
ඔන්ලයින් පරිගණක පන්ති

Sinhala medium ICT classes for grades 6, 7, 8, 9, PowerPoint, MS Excel, MS Word


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පරිගණක පන්ති
ICT පන්තිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Lakshitha Adikari (පුරුෂ) - BIT (University of Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT පන්තිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry