ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 දේශීය විෂය නිර්දේශය

Hasindu Prabhashana (පුරුෂ) - Undergraduate - Bachelor of Information Technology [University of Colombo]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ IT පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11 - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Miss Piyumi (ස්ත්‍රී) - School Syllabus, Grammar, Dictation, Vocabulary, Writing, Pronunciation


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ IT පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11 - දේශීය විෂය නිර්දේශය
තොරතුරු තාක්ෂණ කථිකාචාර්ය

Inoka Ratnasiri (ස්ත්‍රී) - Kerk Solutions (Pvt) Ltd - Software Engineer -Spring Boot, Java, Angular JS


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු තාක්ෂණ කථිකාචාර්ය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)

Janz Clinston (පුරුෂ) - Successfully completed the HND in Software Development and following BSc. Computer Science (Software Engineering)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)
ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Pabara Amarasi (ස්ත්‍රී) - A math teacher with a passion for helping students learn and succeed in their mathematical studies


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) : පරිගණක විද්‍යාව : ශ්‍රේණිය 6, 7 සහ 8

Buddhi Weerakoon (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) specialized in Computer Systems and networking, International Computer Driving License (ICDL), Diploma In Teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) : පරිගණක විද්‍යාව : ශ්‍රේණිය 6, 7 සහ 8
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Purjitha Nandhakumar (ස්ත්‍රී) - Qualified female law student who have been teaching from past 3 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11 - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර

Heshani Carmaleen (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) in Software Engineering - Cardiff Metropolitan University, UK


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11 - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10 සහ 11 සඳහා

University Student (Software Engineering) (ස්ත්‍රී) - BIT, HND in IT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය / එඩෙක්සෙල්

Virani Ekanayake (ස්ත්‍රී) - BCS (PGD-HEQ), HNDIT (SLIATE), HDIT, DIT (UCSC), Over 12 years of experience in leading International schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය / එඩෙක්සෙල්
දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සහ IT (ශ්‍රේණිය 6 -11)

Aysha Ajward (ස්ත්‍රී) - An Engineering undergraduate studying at a State University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සහ IT (ශ්‍රේණිය 6 -11)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

Balasuntharam Palaniyandi (පුරුෂ) - 7 years experience in a National School, 5 years experience in a well reputed private sector educational institution


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 දේශීය විෂය නිර්දේශය සඳහා

Piyumika Sathsarani (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Computer Science, Statistics, Mathematics) in University Of Sri Jayewardenepura, Over 2 years teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Mohamed Muheeth Shukri Ahamed (පුරුෂ) - B.Eng (Hons) in Software Engineering (London Metropolitan Uni) (R), BCS iHEQ L5 Certification & Diploma (R) in ESOFT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry