සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - කණ්ඩායම් පන්ති හෝ තනි පන්ති

Madhubashini Rathnathilaka (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BSc (hons) Software Engineering [OUSL], Diploma in Civil Engineering, NVQ Level 4


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - කණ්ඩායම් පන්ති හෝ තනි පන්ති
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල
ගණිතය, විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-9 සඳහා

Inayath Ahamed (පුරුෂ) - A diploma holder in computer science and I have successfully written the G.C.E A/L exam in Maths Stream


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-9 සඳහා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - අශාන් පෙරේරා

අශාන් පෙරේරා (පුරුෂ) - B.Com (Sp) (Business Technology) University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - අශාන් පෙරේරා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට සාමාන්‍ය පෙළ - දිදිලනි පතිනායක

දිදිලනි පතිනායක (ස්ත්‍රී) - Zoom Classes, Theory, Practical, Paper Discussion


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට සාමාන්‍ය පෙළ - දිදිලනි පතිනායක
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Dasun Vithanage (පුරුෂ) - National Diploma in Teaching ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: ICES Campus - සාමාන්‍ය සහතික සිට ඩිප්ලෝමා දක්වා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICES Green Learning Campus - ඔන්ලයින් පන්ති
Insight Training Institute

ආයතනය: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Training Institute
පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 8 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

An experienced lady teacher conducts online lessons


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 8 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
6-11 ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Chamara Udumullage (පුරුෂ) - B.Ed (Hons) ICT University of Peradeniya, National School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

For grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and O/L - Maths, ICT / Computer Science, Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් පුණරීක්ෂන පන්ති සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Anuja Perera (ස්ත්‍රී) - Over 15 years in ICT industry, Over 6 years of teaching experience, ICT Teacher of a reputed international school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් පුණරීක්ෂන පන්ති සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - සාමාන්‍ය පෙළ සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: Have more 10 years experience in ICT Education. Class Conducted By Mr Maduranga. (Visiting Lecturer, NVQ Assessor)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - සාමාන්‍ය පෙළ සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති

Renuka Adikaram Batuwatta (ස්ත්‍රී) - NIBM Diploma in Computer System Design & NIBM Higher Diploma in Computer System Design, over 10 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry