සිංහල |  தமிழ் |  English
கணிதம், விஞ்ஞானம், தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ்

Erandi Neththikumara (பெண்) - Experience 9+ years, MSc (University of Colombo), BSc (University of Kelaniya)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம், விஞ்ஞானம், தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை உள்ளூர் / கேம்பிரிட்ஜ்
கணிதம் / தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Sameera Arukwatta - AL ICT, Garde 6-9 ICT / Mathematics, OL ICT / Mathematics (Garde 10 / 11)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம் / தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை
கணிதம் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் சிங்களத்தில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வணிக - தரம் 6-11

Classes are conducted by undergraduates of the University of Sri Jayawardenapura


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணிதம் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் சிங்களத்தில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வணிக - தரம் 6-11
தரம் 1 - 7 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Rashmi Kaushalya (பெண்) - Experience of 5 years teaching career, Undergraduate in Business Management, Diploma in Primary teaching, Diploma in ICT


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 7 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
6-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Ms. Fathima Anuf Azeez (பெண்) - BSc Hons Software Engineering [Undergraduate], Over 6 years of teaching experience


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
6-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
கேம்பிரிட்ஜ் கணினி விஞ்ஞானம் / IT எடெக்சல் IT மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த, உ/த ஐந்து

Nipuni Perera (பெண்) - An experienced graduate international School Teacher, BSc (Hons) Special in IT


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கேம்பிரிட்ஜ் கணினி விஞ்ஞானம் / IT எடெக்சல் IT மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த, உ/த ஐந்து
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 6 to சா/த

Hemantha Wijerathna (ஆண்) - National School Teacher, BSc, NDIT


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - தரம் 6 to சா/த
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை (எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர்)

R. Perera (பெண்) - Bachelor of IT (BIT) University of Colombo, Microsoft Certified Professional, ACS [Australian Computer Society examination]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை (எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர்)
ஒன்லைன் கணினி வகுப்புக்களை

Sinhala medium ICT classes for grades 6, 7, 8, 9, PowerPoint, Internet, MS Excel


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் கணினி வகுப்புக்களை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Senara (பெண்) - MIT University of Colombo, BCS, ACS, More than 15 years of Teaching experience, Island Ranks / District Ranks in O/L and A/L


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 to உ/த - உள்ளூர், கேம்பிரிட்ஜ், எடெக்சல்

Nirmani Dela Bandara (பெண்) - BSc Special (Honours) in Information Technology Specialised in Software Engineering, MSc in Computer Science


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 to உ/த - உள்ளூர், கேம்பிரிட்ஜ், எடெக்சல்
ICT வகுப்பு - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Lakshitha Adikari (ஆண்) - BIT (University of Colombo)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ICT வகுப்பு - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்ட வகுப்புகள்

Anosha Kahandawa Arachchi (பெண்) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்ட வகுப்புகள்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை

Samanthi Opatha (பெண்) - NIBM (Dip), Bsc (Hons) Computing - First class (University of Greenwich, UK)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Eng. Wajira Bandara (ஆண்) - BSc (Hons) Engineer - Peradeniya, 22 years Of experience, Former university lecturer


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry