සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Wazna Shireen (ස්ත්‍රී) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - හසුන් වන්නිආරච්චි

Hasun Wanniarachchi (පුරුෂ) - BSc (chem), M.Sc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - හසුන් වන්නිආරච්චි
විද්‍යාව / ගණිතය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11

Achini Saumya (ස්ත්‍රී) - MBBS (University of Sri Jayawardenepura)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව / ගණිතය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Dewmini Chamodika (ස්ත්‍රී) - Biomedical Science (Undergraduate)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මිහිසර ප්‍රනාන්දු

මිහිසර ප්‍රනාන්දු (පුරුෂ) - Undergraduate - BSc (Hons) Physiotherapy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මිහිසර ප්‍රනාන්දු
විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Poornima Aroshi (ස්ත්‍රී) - BSc, MSc (University of Colombo), Former headmistress - Royal International School


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Ruwan Rajapaksha (පුරුෂ) - Undergraduate - BSc Agricultural Technology and Management (UOP)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - චලිත සංජිත්

චලිත සංජිත් (පුරුෂ) - An undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - චලිත සංජිත්
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව

Rasanga Perera (පුරුෂ) - Teacher from a leading Girl's School in Colombo, Exam Marking Examiner, Biology Special Degree from University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8

Savindi Balachadra (ස්ත්‍රී) - B.BA (Sp.)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8
විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11 - අරුණ අමරසේකර

Aruna Amarasekara (පුරුෂ) - Ele. Tec (N.Y.S.C.) CE in Sci (OUSL), Trained government school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11 - අරුණ අමරසේකර
G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව

Madhuka Weerasinghe (පුරුෂ) - දිනන දරුවන්ගේ විද්‍යාව පන්තිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් පන්ති

Upesha Sumali (ස්ත්‍රී) - BSc Agriculture (Hons) University of Sabaragamuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් පන්ති
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - මාර්ගගත / භෞතික - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්

Thisari Muramudalige (ස්ත්‍රී) - University candidate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - මාර්ගගත / භෞතික - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry