සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Wazna Shireen (ස්ත්‍රී) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11
විද්‍යාව සඳහා ශ්‍රේණිය 6-11 - තනුජා රත්නායක

Thanuja Rathnayake (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) sp. University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සඳහා ශ්‍රේණිය 6-11 - තනුජා රත්නායක
විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ පන්ති

A graduate teacher conducts Maths and Science Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව 6-11 ශ්‍රේණි (ඉංග්‍රීසි හා සිංහල මාධ්‍ය)

Thilini Kankanamge (ස්ත්‍රී) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂි තාක්ෂණ හා කලමණාකරනය විශේෂ උපාධිය, නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව 6-11 ශ්‍රේණි (ඉංග්‍රීසි හා සිංහල මාධ්‍ය)
විද්‍යාව - ඔන්ලයින් - 6-11 ශ්‍රේණිය

Theekshana Saparamadu (ස්ත්‍රී) - Diploma in Science and Mathematics


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ඔන්ලයින් - 6-11 ශ්‍රේණිය
ගුරුවරියක් සොයනවාද? - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ඉතිහාසය

Methya Weeraratne (ස්ත්‍රී) - Studied Advanced Level in Bioscience stream, O/L 8As 1B, Cambridge English English Assessment Examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය

P. Marththane (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons), MSc (Reading) University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 සහ 9

Ms. Dasunika Ranathunga (ස්ත්‍රී) - Undergraduate (B.Ed. Biological Science)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 සහ 9
විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා /පෙළ

Asani Senanayake (ස්ත්‍රී) - Special Degree in Bioinformatics (2nd Class) in Faculty of Science, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා /පෙළ
සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

Umesh Pushpakumara (පුරුෂ) - BAMS (ug) University of Colombo, Diploma in psychology & counselling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - ප්‍රභාත් ජයසූරිය

Prabath Jayasuriya (පුරුෂ) - Government Recruited Science Teacher in reputed boys school in Negombo, Dip in Teaching (Aquinas) BEd. (Undergraduate)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - ප්‍රභාත් ජයසූරිය
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
ඔන්ලයින් විද්‍යාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්

Denuka Thennakoon (පුරුෂ) - Undergraduate in Biological Science (University of Sri Jayawardenepura)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් විද්‍යාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9

Nimna Anjani (ස්ත්‍රී) - Completed A/Ls in the science stream in English medium & waiting for university entrance. (BSc in Food Science in Uva Wellassa Uni)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry