ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ දෙමළ පන්ති

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

Vasundera Muhunthan (ස්ත්‍රී) - A/L completed and going to start degree


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry