ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා

ආයතනය: BIMT Campus was established in order to electrify the employability of the Nation


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute

ආයතනය: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute
KDC Academy Of Management - කොළඹ

ආයතනය: KDC Academy Of Management - A Management and Corporate Training Consultants to facilitate the need of corporate human capital development


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
KDC Academy Of Management - කොළඹ
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ඉංග්‍රීසි කථනය / ව්‍යාකරණය සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණය

Ranjith Wijesinghe (පුරුෂ) - Professional qualification with 30 years managerial experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව

London College of Higher Education aspires to be the leading education institute with an international level of excellence.
ස්ථානය: වෙන්නප්පුව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව
Human Resource Management Institute HRMI

HRMI is an institution of higher education which provides a variety of courses at undergraduate and postgraduate level.
ස්ථානය: කොළඹ 05


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Human Resource Management Institute HRMI
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය
York Graduate Campus - කැලණිය

ආයතනය: York Graduate Campus - Is clearly acknowledged & accepted as a “State Of The Art” structurally perfect Learning Institute of Higher Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
York Graduate Campus - කැලණිය
Mcai Campus - යාපනය

Mcai Campus - Set up in 2012, this is one of the leading tertiary education providers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Colombo School of Business and Management

ආයතනය: CSBM was established to create a platform for to enhance knowledge through an institute that has the DNA of both the Academic and Corporate worlds


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Colombo School of Business and Management
ජාතික කම්කරු අධ්‍යයන ආයතනය

ජාතික කම්කරු අධ්‍යයන ආයතනය - NILS looks forward to be the most reputed organization in its fields of specialization in the Asia.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජාතික කම්කරු අධ්‍යයන ආයතනය
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සඳහා දේශන පැවැත්වීම

Jude Karunarathna (පුරුෂ) - MBA completed in University of Colombo, Graduated from University of Colombo specialising in Marketing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් Advanced Certificate in Human Resource Management

ආයතනය: HRMI - Entire course delivered Online and accessible at your convenience, All assessments can be completed online


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් Advanced Certificate in Human Resource Management

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry