සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)

ආයතනය: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)
Elite Institute of Higher Education - යාපනය

ආයතනය: Elite Institute of Higher Education - Unlock your true potential by embracing the power of passionate learning


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Elite Institute of Higher Education - යාපනය
OpenArc School of Business and Technology - කොළඹ 6

ආයතනය: OpenArc School of Business and Technology - One of the Sri Lanka’s leading industrial campus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OpenArc School of Business and Technology - කොළඹ 6
Aurora පරිගණක Studies - මහරගම, කොළඹ 6

Aurora Computer Studies - What We Value? Relevant, simple, short & clear. Understand, not just memorize. Think critically, always ask why?
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ , කොළඹ 6, මහරගම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Aurora පරිගණක Studies - මහරගම, කොළඹ 6

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry