සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති

ආයතනය: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න

Mavindu Karunaratne (පුරුෂ) - Vishaadha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න
අපරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ

Conducted by IWMS and Trinity qualified female teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ
පෙරදිග සංගීතය - පෙර පාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා

Anjula Srimadhi (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Performing Arts (Music) University of Kelaniya, Visharada (Vocal) Bhathkande, Lucknow-India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - පෙර පාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා
අපරදිග සංගීතය ඔන්ලයින් පන්තිය

Chohani Liyanarachchi (ස්ත්‍රී) - Qualified and Experienced Western Music teacher, IWMS & LCM registered teacher, ABRSM, IWMS, BA, MBA


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය ඔන්ලයින් පන්තිය
සංගීතය / වයලීනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Sandeepani Sasadari (ස්ත්‍රී) - BA (Hons), MA - Indira Kala Sangeeth University, India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය / වයලීනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ
පෙරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ

Sandali Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BPA (Hons) University of Visual and Performing Art


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය
Educate Academy - රත්මලාන

ආයතනය: Educate Academy - Embark on a journey of knowledge, growth, and success


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Educate Academy - රත්මලාන
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
ඔන්ලයින් ටියුෂන් 1:1 හෝ කුඩා කණ්ඩායම්

Hema Sivanesan (ස්ත්‍රී) - Over 20 years of teaching experience in Government, International schools and Universities


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Training Institute

ආයතනය: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Training Institute
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත

ආයතනය: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති

Achintha Ayaskantha (පුරුෂ) - An undergraduate student [University of the Visual and Performing Arts]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13

Chamika Kaushalya (පුරුෂ) - BPA (Hons) Music, Sangeet Diploma in Bathkande, Grade A Singer @ SLBC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry