සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bathiya Prasad (පුරුෂ) - M.O.M.T. (Maharashtra - India), Professional Music Composer and Vocalist


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
හින්දි පන්ති

මේධාවිනි එදිරිවීර (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) හින්දී දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලය, පශාචාත් හින්දී ඩිප්ලෝමා, කේන්ද්‍රීය හින්දී සංස්ථාන් ආග්රා, සංගීත් විශාරද, භාත්ඛාණ්ඩේ සංගීත් විද්‍යාපීඨ්, ලඛ්නව්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි පන්ති
පෙරදිග සංගීතය

Chandula Herath (පුරුෂ) - Vadya Visharad - Bhatkhande Sangeet Vidyapit - Lucknow, BPA (SP) - University of the Visual & Performing Arts (UG)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය
පියානෝ පන්ති (අපරදිග සංගීත පන්ති) - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල

Thaveesha Sumanasekara (ස්ත්‍රී) - Diploma in piano performance (DipLCM) from University of West London, 4 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්ති (අපරදිග සංගීත පන්ති) - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල
අපරදිග සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, පියානෝ සහ අපරදිග සංගීතය

ආයතනය: Harmony Music Institute Kelaniya - Located in Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, පියානෝ සහ අපරදිග සංගීතය
ඔන්ලයින් සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, ගායනය, ගිටාර්ය, වයලීනය, ඕගන්

Nimnadee Gunaratne (ස්ත්‍රී) - Sangeeth Visharad (Guitar) Lucknow, India, Undergraduate, B.A (Music) University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, ගායනය, ගිටාර්ය, වයලීනය, ඕගන්
ආධුනිකයන් සඳහා බටහිර සංගීත පන්ති

Thakshila Weerakoon (ස්ත්‍රී) - BPA (Hons) in Western Music - University of Visual and Performing Arts Teacher at Sussex College, Kandy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආධුනිකයන් සඳහා බටහිර සංගීත පන්ති
සාමාන්‍ය පෙළ අපරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින්

Worried about low marks for Western Music? We guarantee positive results within 6 months, At registration stage we will assess individually each student to identify problematic areas.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ අපරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින්
සංගීතය පන්ති (First Chord Music Institute - FCMI)

ආයතනය: FCMI - Western & Eastern (School syllabus), Voice Training, Graded Exams (Trinity & ABRSM), Bhathkande Sangeeth Exams (Vocal & Instruments)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (First Chord Music Institute - FCMI)
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Santhushka Madubhashitha (පුරුෂ) - Grade 1 to A/L School Syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ

Akila Wickramasekara (පුරුෂ) - Guitar, Electric Organ, Flute, Violin, Piano, Grade 6 to 13 School syllabus.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ගම්පහ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ
සංගීත පන්ති | සියලුම ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා

Piyumi Nisansala (ස්ත්‍රී) - Qualified student on Bathkande Music University On India and Vishardha Of Music, Music Teacher of Rotary international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති | සියලුම ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා
ඔන්ලයින් සංගීත පන්ති

Sasanka Rajasekara (පුරුෂ) - B.P.A. (Hon) Visual and Performing Arts (Music) Special - University of Visual Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සංගීත පන්ති
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව

ආයතනය: Prestantia Music School - We believe that every human being is born with musical abilities which can be tapped using the most up-to-date teaching techniques


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry