සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
இசை வகுப்புகள் - பியானோ, கிட்டார், வயலின், மாண்டலின், பள்ளி பாடத்திட்டம் தரம் 6-13

நிறுவனம்: Swara Abhimanee Music Academy - Classes conducted by Visharadha Aruni Bamunugama


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இசை வகுப்புகள் - பியானோ, கிட்டார், வயலின், மாண்டலின், பள்ளி பாடத்திட்டம் தரம் 6-13
சங்கீதம் - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bathiya Prasad (ஆண்) - M.O.M.T. (Maharashtra - India), Professional Music Composer and Vocalist


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் - தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11
சங்கீதம் வகுப்புக்கள் - தரம் 1 to 13

Nirashya Nilmini (பெண்) - Visharadha, BPA Special - University of Visual and Performing Arts


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் வகுப்புக்கள் - தரம் 1 to 13
பியானோ வகுப்புக்கள் மற்றும் சங்கீதம் வகுப்புக்கள் தரம் 6-9

Online / Physical Classes, Basic western music theory, Read sheet music, Leisure playing


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பியானோ வகுப்புக்கள் மற்றும் சங்கீதம் வகுப்புக்கள் தரம் 6-9
ஓரியண்டல் இசை

Chandula Herath (ஆண்) - Vadya Visharad - Bhatkhande Sangeet Vidyapit - Lucknow, BPA (SP) - University of the Visual & Performing Arts (UG)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஓரியண்டல் இசை
பியானோ வகுப்புகள் (மேற்கத்திய இசை வகுப்புகள்) - பெலவத்த / பத்தரமுல்ல

Thaveesha Sumanasekara (பெண்) - Diploma in piano performance (DipLCM) from University of West London, 4 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பியானோ வகுப்புகள் (மேற்கத்திய இசை வகுப்புகள்) - பெலவத்த / பத்தரமுல்ல
மேலைத்தேய சங்கீதம் கோட்பாடுகள் மற்றும் Practical வகுப்புக்களை

Gayan Binduhewa (ஆண்) - ABRSM grade 8 theory and practical, Lalitha kala wedi Diploma at Belwood Aesthetic Center, Teaching at a leading school in Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேலைத்தேய சங்கீதம் கோட்பாடுகள் மற்றும் Practical வகுப்புக்களை
இந்தி வகுப்புக்களை

Medhavini Ediriweera (பெண்) - B.A. (Hons) Hindi, University of Delhi, Post Graduate Diploma in Hindi Proficiency, Kendriya Hindi Sanstaan Agra


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இந்தி வகுப்புக்களை
இசை வகுப்புகள் | அனைத்து தர மாணவர்களுக்கும்

Piyumi Nisansala (பெண்) - Qualified student on Bathkande Music University On India and Vishardha Of Music, Music Teacher of Rotary international school


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இசை வகுப்புகள் | அனைத்து தர மாணவர்களுக்கும்
ஒன்லைன் சங்கீதம் வகுப்புக்களை

Sasanka Rajasekara (ஆண்) - B.P.A. (Hon) Visual and Performing Arts (Music) Special - University of Visual Performing Arts


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் சங்கீதம் வகுப்புக்களை
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கந்தானை கம்பஹ

Akila Wickramasekara (ஆண்) - Guitar, Electric Organ, Flute, Violin, Piano, Grade 6 to 13 School syllabus.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கம்பஹ


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கந்தானை கம்பஹ
சங்கீதம் வகுப்புக்களை (First Chord Music Institute - FCMI)

நிறுவனம்: FCMI - Western & Eastern (School syllabus), Voice Training, Graded Exams (Trinity & ABRSM), Bhathkande Sangeeth Exams (Vocal & Instruments)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் வகுப்புக்களை (First Chord Music Institute - FCMI)
சா/த மேலைத்தேய சங்கீதம் - ஒன்லைன்

Worried about low marks for Western Music


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த மேலைத்தேய சங்கீதம் - ஒன்லைன்
ஒன்லைன் சங்கீதம் வகுப்புக்களை - பள்ளி பாடத்திட்டம் வாய்ப்பாட்டு கிட்டார் வயலின் ஓர்கன்

Nimnadee Gunaratne (பெண்) - Sangeeth Visharad (Guitar) Lucknow, India, Undergraduate, B.A (Music) University of Sri Jayawardenapura


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் சங்கீதம் வகுப்புக்களை - பள்ளி பாடத்திட்டம் வாய்ப்பாட்டு கிட்டார் வயலின் ஓர்கன்
ஆரம்பநிலைக்கு மேற்கத்திய இசை வகுப்புகள்

Thakshila Weerakoon (பெண்) - BPA (Hons) in Western Music - University of Visual and Performing Arts Teacher at Sussex College, Kandy


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆரம்பநிலைக்கு மேற்கத்திய இசை வகுப்புகள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry