සිංහල |  தமிழ் |  English
ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති

Dewmini Dissanayake (ස්ත්‍රී) - An undergraduate student at SLIIT, Diploma in English Language and literature at Aquinas College of Higher studies


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති
ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ - ඉතිහාසය

Sumith Welegedara (පුරුෂ) - BA (Hons) in History University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ - ඉතිහාසය
ශ්‍රේණිය 9 10 11 - මාස හයක වැඩසටහන

Grade 9 to O/L - Sinhala, Mathematics, Science, History, English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 9 10 11 - මාස හයක වැඩසටහන
දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් සඳහා පන්ති

Lingeshwaran Dharaniya (ස්ත්‍රී) - We are teach English medium students Tamil subjects also


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් සඳහා පන්ති
ඉතිහාසය සහ ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින්

සියලුම පංති මෙහෙයවනු ලබන්නේ කොළඹ රජයේ ජාතික පාසලක ආචාර්යවරු විසිනි.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින්
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Heshani Rajarathna (ස්ත්‍රී) - A teacher attached to a leading school in Colombo, B.Ed, TkT, Dip. in HR Management, Adv. Dip in Management.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ

Rasika Lakmal (පුරුෂ) - Mssc - Archaeology - University of Kelaniya, BA(sp) 2nd upper


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්තිය

Nipuni Maheshika (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) History, University Of Kelaniya, MPHIL (History) University Of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්තිය
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Anuradha Abewickramasinghe (ස්ත්‍රී) - A graduate of the University of Sri Jayewardenapura [specialise in Geography]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය
සා/පෙළ ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති

Upul Indrajith (පුරුෂ) - B.A. (University of Kelaniya), PGDE (Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් පන්ති

Deeptha Gunarathne (පුරුෂ) - Bachelor of Industrial Studies Agriculture, Open University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය, බුද්ධාගම සහ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය පන්ති

Neranjali Madhumali (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Buddhist Culture [University of Kelaniya], Diploma in History [University of Jayawardanapura]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, බුද්ධාගම සහ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය පන්ති
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම

Srimal Dedigama (පුරුෂ) - BA (University of Kelaniya), Diploma in History


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Yashen Patabendige (පුරුෂ) - Individual or group classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry