සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
International Institute of Health Sciences IIHS

International Institute of Health Sciences - We are a healthcare training organization, born to bring innovation to healthcare training.
ස්ථානය: වැලිසර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International Institute of Health Sciences IIHS
Times Campus - නුගේගොඩ

Times Campus, the higher education wing of Vidura College Colombo, offers innovative solutions in learning to the discerning from Diploma to PhD.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Times Campus - නුගේගොඩ
Metropolitan College - දෙහිවල

Metropolitan College, Sri Lanka, was incorporated in 1999, and is a reputed higher education institute.
ස්ථානයන්: කල්මුනේ, දෙහිවල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Metropolitan College - දෙහිවල
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute

ආයතනය: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute
ක්ලැම්ප් ව්‍යාපාරික පාසල

Clamp Business School ventures with the most experienced expert panel of staff and consultants to upgrading the Sri Lankan Educational standards.
ස්ථානය: කොළඹ 1


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ක්ලැම්ප් ව්‍යාපාරික පාසල
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry